Zásady správné zemědělské praxe – Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci -2.seče

Na základě Vašich dotazů se náš svaz pokusil navázat komunikaci s MZe. Po zralé úvaze MZe rozhodla, že díky výjmečnému zásahu sucha, které ochromilo velkou část EU, budou moci ti z Vás, kterým druhá seč nenarostla oznámit tuto skutečnost Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určenému („Ohlášení“). Tento …
Pokračování textu „Zásady správné zemědělské praxe – Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci -2.seče“

7.KOLO PRV – DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Dotaci z Programu rozvoje venkova bude možné získat na investice do zemědělských podniků, potravinářské projekty, preventivní opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, lesnickou techniku, nebo na projekty spolupráce. Žádosti budou přijímány na: Operace Předběžná alokace (Kč) Vzdělávací akce 30 000 000 Investice do zemědělských podniků 2 000 000 000 Zpracování a …
Pokračování textu „7.KOLO PRV – DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI“

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 2. října 2018 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 7. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).   Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet

Žádost z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků Znění kritéria: Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže a/nebo hnojiště. Celková skladovací kapacita na statková hnojiva bude po realizaci projektu alespoň 9 -ti měsíční.   ODKAZ NA …
Pokračování textu „PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet“

Deklarace chovu koní – dotační rok 2018

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:  AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření (2014-2020) – podopatření Ošetřování travních porostů  ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními  EZ – Ekologické zemědělství (2014-2020) – DPB s kulturou trvalý travní porost  PPO …
Pokračování textu „Deklarace chovu koní – dotační rok 2018“

Informace pro žadatele o změnách v přijímání žádostí o dovozní a vývozní licence na produkty uvedené v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (dále „běžné licence“).

Od 1. října 2018 bude pro podávání žádostí o běžné licence spuštěna aplikace informační technologie v souladu s čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 na Portálu farmáře (dále „aplikace PF“). Pro podávání žádostí o běžné licence bude od 1. ledna 2019 povinná. K žádostem o běžné licence, …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o změnách v přijímání žádostí o dovozní a vývozní licence na produkty uvedené v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (dále „běžné licence“).“

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 7. kolo příjmu žádostí

Dne 11. 9. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí a Specifické podmínky Pravidel operací 1.1.1 Vzdělávací akce, …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 7. kolo příjmu žádostí“

Dotazníkové šetření k suchu 2018 – prodloužení termínu

Praha 3. září 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o probíhajícím dotazníkovém šetření k letošnímu suchu a vybízí zemědělce k vyplnění. Cílem dotazníků je zmapovat škody způsobené suchem 2018 a orientačně vyčíslit škody. Zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků mohou zemědělci posílat ode dneška do 19. září.   Extrémně horké …
Pokračování textu „Dotazníkové šetření k suchu 2018 – prodloužení termínu“

SZIF pořádá semináře k PRV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá semináře pro zájemce o 7. kolo Programu rozvoje venkova (PRV). Podzimní kolo se už blíží, a tak informace budoucím žadatelům určitě přijdou vhod. Mohou si zvolit z nabídky osmi školení, která budou probíhat v rámci celé ČR od 17. do 25. září. 7. kolo …
Pokračování textu „SZIF pořádá semináře k PRV“

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018 Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí. Aktualizovaná Příručka (verze 4) Příloha č. 6 – Licenční ujednání – prohlášení autora zaměstnance …
Pokračování textu „Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018“