Návod na udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

 

Potřebujete přepravit rozměrné stroje (např. kombajn a nevíte jak začít, níže je připraven návod, jak požádat Krajský úřad o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel 

 

Základní informace ke službě (životní situaci):

Povolení výjimky z omezení jízdy některých vozidel na dálnici a na silnici I. třídy stanovené § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): O udělení žádá ten, kdo má o výjimku zájem anebo kvůli jehož činnosti má být výjimka udělena.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Je‑li pro to důvod hodný zvláštního zřetele.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Osobním nebo písemným podáním žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel podle § 17 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obsahuje:

 • Jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby. Pokud je žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo.
 • Územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat, a dobu požadované výjimky.
 • Účel a zdůvodnění výjimky.
 • Registrační značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je požadována výjimka.
 • Jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název a sídlo provozovatele vozidla (pokud nepatří žadateli), podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

 

Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad vašeho kraje, nejčastěji odbor dopravy

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: odbor dopravy

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Doklad totožnosti.
 • Žádost obsahující požadované informace (viz výše).
 • Kopie technických průkazů vozidel.
 • Popřípadě kopii smlouvy, objednávky apod., které dokladují zajištění přepravy z důvodu, pro který o výjimku žádáte.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: U této služby nejsou žádné poplatky.

Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Dle správního řádu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

 

Elektronická služba, kterou lze využít: email či datovou schránku kraje

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Pokuta od 2.500 do 5.000 Kč (§ 125 odst. 1 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy

 

 

A pokud chcete, přikládáme i vzor žádosti ZDE

Přílohy