Novela zákona o hnojivech

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Zákon nabývá účinnosti 1. října 2021, část dnem 1. ledna 2022 a část dnem 16. července 2022.

 

Nad rámec adaptace uvedeného nařízení EU je cílem novely zákona zavedení povinnosti zemědělských podnikatelů vést evidenci o množství sklizeného hlavního vedlejšího produktu, s výjimkou trvalých travních porostů. Toto ustanovení má odloženou účinnost, 1. ledna 2022, a jeho smyslem je zavedení nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin.

Dále novela zákona zavádí elektronizaci na výměře větší než 20 ha podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, kde se nově bude vést evidence podle zákona o hnojivech povinně v elektronické podobě,  a to zavedení nové přílohy žádosti o registraci hnojiva, kterou bude provozní řád zařízení na využívání odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V neposlední řadě novela zákona stanoví požadavky na příkrmiště, které může představovat riziko pro vodní zdroje.

 

Hlavní změny v zákoně o hnojivech:

 • terminologie
  • náhrada pojmu „pomocné rostlinné přípravky“ pojmem „rostlinné biostimulanty“, dle nařízení (ES) č. 1107/2009, a to i v názvu zákona o hnojivech
  • zrušení legislativní zkratky „pomocné látky“, původně používané pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty
  • definice technologických vod (umožnění použití i technologických vod vznikajících mimo zemědělskou prvovýrobu, přesun definice z vyhlášky č. 377/2013 Sb.)
  • definice digestátu (ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. definovány i složky po mechanické separaci: fugát digestátu, separát digestátu)
  • definice příkrmiště
 • skladování hnojiv
  • zmírnění požadavku na organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu (kompost, digestát, …) – nově se na ně, stejně jako na statková hnojiva nebudou vztahovat původní povinnosti, tj. uskladnit odděleně, označit čitelným způsobem, zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami
  • přesunutí pravidel pro uložení tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv na zemědělské půdě z vyhlášky č. 377/2013 Sb.; z organických hnojiv umožnění skladování kromě kompostu nově i separátu digestátu; stanovení nové povinnosti – na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech (obecný požadavek, nový mimo zranitelné oblasti, kde platí opakované uložení min. po 4 letech)
 • používání hnojiv, upravených kalů*, sedimentů, …
  • pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami (tabulky v novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.)
  • zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení
 • evidence
  • evidence výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (odložená účinnost od 1. 1. 2022)
  • zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu (odložená účinnost od 1. 1. 2022)
  • požadované formáty a náležitosti evidence budou zveřejněny v novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Poznámka – návaznost na zákon a vyhlášku o odpadech

* z hlediska používání upravených kalů na zemědělské půdě jsou důležitá upravená pravidla od roku 2021, stanovená v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech (s účinností od 1. 1. 2021 nahradil zákon č. 185/2001 Sb.) a vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (s účinností od 7. 8. 2021 nahradila vyhlášku č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě)

Zdroj: MZE, VÚRV