Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020

Novela vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence
v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 278/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

Novela lesního zákona publikovaná pod č. 314/2019 Sb. rozšířila výčet dosaženého odborného lesnického vzdělání nutného k získání licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře a zároveň upravila odbornou terminologii u stanovení dosaženého vzdělání.

Vymezení požadovaného vzdělání je rozšířeno o bakalářský studijní program v oboru lesnictví a vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru lesnictví nebo získané v akreditovaném vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví.

Výše uvedená úprava lesního zákona se ve vyhlášce č. 100/1996 Sb. týká § 2 – Odborné lesnické vzdělání, který obsahuje výčet dokladů, jimiž se dokládá dosažené lesnické vzdělání při posuzování podmínek pro udělení licence podle lesního zákona.

Dále je součástí novely vyhlášky úprava § 1 z důvodu souladu tohoto ustanovení s § 41 odst. 4 lesního zákona. Konkrétně jde o skutečnost, že v dosavadním znění vyhlášky je v ustanovení § 1 odst. 1 písm. h) po žadateli o licenci vyžadován jako součást žádosti výpis z evidence Rejstříku trestů, to samé je požadováno v ustanovení § 1 odst. 2 písm. i) po právnické osobě, pokud se týká výpisu z evidence Rejstříku trestů pro jejího odpovědného zástupce.  Podle ustanovení § 41 odst. 4 lesního zákona však výpis z evidence Rejstříku trestů zajišťuje sám příslušný správní orgán.

 

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

Rámec platné právní úpravy je tvořen tzv. nitrátovou směrnicí EU (směrnice Rady EU o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů) a § 33 vodního zákona. Cílem nitrátové směrnice je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinné zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program, a také o opatření v rámci území celého státu ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté pravidelně revidovány. Požadavky nitrátové směrnice EU jsou též součástí systému kontrol podmíněnosti, stejně jako podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 stanovené nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU).

Cílem novely nařízení vlády, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, je:

–           revize vymezení zranitelných oblastí – bylo přidáno 60 katastrálních území s prokazatelným rostoucím trendem koncentrací dusičnanů a naopak 45 katastrálních území bylo vyřazeno,

–           v akčním programu přechod na hospodářský rok (období od 1. července do 30. června)

a tím sjednocení s vykazovanou statistikou ČSÚ,

–           prodloužení možnosti hnojení na podzim v příznivých teplotních podmínkách,

–           omezení pěstování kukuřice více než dvakrát po sobě,

–           zavedení povinnosti bilancování dusíku (v průměru za 3 roky maximálně 70 kg N/ha zemědělského závodu vedoucí k redukci výrazných bilančních přebytků N).