Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor

Evropská komise dne 23. července 2019 zveřejnila v Úředním věstníku EU Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor.

Postupná modernizace státní podpory vedla k posílení odpovědnosti členských států a zvýšení spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti prosazování pravidel státní podpory.

V důsledku této modernizace mohou členské státy poskytovat více podpor bez předchozí kontroly ze strany Komise. Z toho důvodu se Komise snaží zajistit, aby členské státy odstranily narušení hospodářské soutěže tím, že zajistí navrácení podpory, která byla vyplacena v rozporu s pravidly státní podpory.

Toto sdělení má objasnit pravidla a postupy EU, jimiž se řídí navracení státní podpory, a způsob, jakým Komise spolupracuje s členskými státy.

Více informací naleznete zde.