Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun. Novinky v praidlech z JŽ 2024

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ukončil přijímání Jednotných žádostí. Zemědělci již druhým rokem podávali formulář s žádostí výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře a stejně jako v předešlých letech využívali poradenského servisu pracovníků Fondu na 65 regionálních pracovištích a infolince SZIF.

 

Prostřednictvím Jednotné žádosti (JŽ) je možné žádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost Fond přijímal v řádném termínu do 15. května 2024 a následně do 10. června 2024 se sankcí 1 % za každý den prodlení.
„Jednotná žádost pro letošní rok doznala řadu změn i zmírnění podmínek pro žadatele. Přechod na elektronické podání zvládli žadatelé s přehledem, přesto jsme i letos uspořádali 32 seminářů v regionech, na které přišlo 3 899 zájemců z řad zemědělské veřejnosti. Navíc jsme realizovali i čtyři online webináře, kam se připojilo téměř 2 000 účastníků“, říká generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

„Cílem a posláním Fondu je vyplatit žadatelům co největší objem peněz a toho dosáhneme tak, že žádosti k nám přijdou bezchybně vyplněné. Fond proto žadatelům poskytuje profesionální edukativní servis a poradenství. A nedostal-li se žadatel osobně na prezentační seminář, mohl si následně přehrát záznam z webináře na YouTube“, dodává Dlouhý.

„Počet podaných žádostí 2024 je 30 513, od 29 640 žadatelů, rozdíl je způsoben v chybně vyplněné, či opakovaně podané žádosti. Pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že loni bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 218 žádostí od 29 827 žadatelů“, říká Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.

Novinky v JŽ 2024: 

• Pro opatření CIS Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka byla zavedena povinnost zapojení hospodářství k 31. březnu minimálně do jednoho ze schémat kvality. Žadatel splňuje schéma kvality i tehdy, pokud má alespoň jedno hospodářství s mléčnou produkcí (prvovýrobou mléka) evidované Státní veterinární správou. Tato povinnost platí pro žadatele, kteří podají žádost na více než 10 kusů dojnic.

• U Opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce došlo ke změně lhůty pro zahájení zemědělského podnikání z 24 měsíců na max. pět let před podáním žádosti o poskytnutí Doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce.

Zavedeny dvě nové dotační deklarace půdních bloků – deklarace pro Malého zemědělce, deklarace pro Základní ekoplatbu.

• V rámci Deklarace plodin žadatel uvádí nové údaje:
– meziplodiny a jejich datum výsevu a zapravení
– pomocnou plodinu
– plodinu podsevu

• Změna podmínky týkající se požadavku na minimální procento plochy neprodukčních ploch pro DZES 8 a Základní ekoplatbu:
– DZES 8: 4 % libovolných neprodukčních ploch
– Základní ekoplatba: 5 % libovolných neprodukčních ploch