Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do začátku září

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje podporu výstavby nebo modernizace kompostáren, stejně jako pořízení techniky pro aplikaci kompostu na ornou půdu z prostředků Národního programu Životní prostředí. Nově se provozovatelé kompostáren i zemědělci mohou do programu přihlásit až do 2. září 2024. Podpora z výzvy č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného …
Pokračování textu „Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do začátku září“

V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

Tisková zpráva — Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních toků a budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila …
Pokračování textu „V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun“

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu …
Pokračování textu „Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky“

Průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, dnes ve třetím čtení schválila Sněmovna

“Havarijní” novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny. Novela představuje komplexní …
Pokračování textu „Průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, dnes ve třetím čtení schválila Sněmovna“

Výzva č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Příjem žádostí: 1.9.2023 – 1.5.2024 Alokace: 1 600 000 000  Kč Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. Podat …
Pokračování textu „Výzva č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu“

Ústavní ochrana vody je za první metou ve Sněmovně

Návrh Ministerstva životního prostředí na ústavní ochranu vody prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně PČR. Zajistí vyšší ochranu vody a vodních zdrojů i jejich šetrné využívání. „Zakotvení ústavní ochrany vody jednoznačně posiluje její zachování pro budoucnost. Voda je pro nás zásadní priorita, všichni vidíme, jak mizí z krajiny i ze …
Pokračování textu „Ústavní ochrana vody je za první metou ve Sněmovně“

VLK : POZOR často zaměňované pojmy -výše náhrady škod vs újmy vs. preventivní opatření

Výše náhrady škody Doporučené ceny ovcí a koz při stanovení výše náhrady škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., v jeho platném znění. Za účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše náhrady škod byl Svazem chavatelů ovcí a koz, z.s. (SCHOK) sestaven ceník jednotlivých kategorií zvířat. …
Pokračování textu „VLK : POZOR často zaměňované pojmy -výše náhrady škod vs újmy vs. preventivní opatření“

VLK: podrobněji rozepsaný standard pro chovatele ovcí

Níže naleznete doporučená ochranná opatření na zabezpečení hospodářských zvířat v souladu s nově schváleným standardem, který pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR zpracovala Česká zemědělská univerzita ve spolupráci s chovateli a dalšími spolupracovníky a který vychází z praxe českých i zahraničních chovatelů. Technická zabezpečení – elektrický ohradník a pevná ohrada …
Pokračování textu „VLK: podrobněji rozepsaný standard pro chovatele ovcí“

Nové sazby pro výpočet újmy za ztížení pastvy u ovcí a koz budou platit v březnu 2024

08. 01. 2024 Ministerstvo životního prostředí uveřenilo 5. 1. 2024 aktualitu (zde) s informací, že od začátku března 2024 bude účinná novela vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, konkrétně vyhláška navyšuje sazbu pro výpočet újmy za ztížení pastvy …
Pokračování textu „Nové sazby pro výpočet újmy za ztížení pastvy u ovcí a koz budou platit v březnu 2024“