Zápis z jednání pracovních skupin rostlinná výroba a živočišná výroba v ÚZEI dne 1. 4. 2016

uzeiNa úvod jednání konaného 1. 4. 2016 ředitelka ÚZEI Ing. M. Šolcová přivítala účastníky, členy pracovních skupin rostlinná a živočišná výroba, a představila účel a smysl setkávání zástupců zemědělských svazů a pracovníků ÚZEI v rámci zřizovaných čtyř pracovních skupin, které  jinak budou pracovat odděleně. Dále rámcově představila výběrová šetření zajišťovaná ÚZEI, tj. FADN a šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit. Náklady a výnosy komodit budou významným tématem jednání pracovních skupin.

Na úvodní vystoupení navázala náměstkyně pro úsek vědy a výzkumu Ing. Abrahamová. Připomněla dřívější kladnou zkušenost se setkáváním se zemědělci v rámci pracovní skupiny pro mléko nebo národní značky kvality a obecnou důležitost zpětné vazby od zemědělců, jak se osvědčila např. při nastavování podmínek pro opatření v oblasti welfare zvířat nebo podpor pro znevýhodněné oblasti (LFA). Současně zmínila důležitost znalosti informací o nákladovosti výroby jednotlivých zemědělských komodit a také účasti ÚZEI v mezinárodních sítích (mléko, vepřové maso, hovězí maso, rostlinné komodity – obiloviny a olejniny), která poskytuje potřebné informace pro srovnání efektivity produkce těchto komodit v mezinárodním srovnání. Výsledky z těchto mezinárodních srovnání jsou prezentovány formou odborných článků v periodikách Náš chov a Úroda.

Dále představila jednotlivé pracovní skupiny a jejich koordinátory (Rostlinná výroba – Ing. Abrahamová, Živočišná výroba – Ing. Bošková, LFA – Ing. Čámská a Ekonomika – Ing. Humpál, Ing. Vilhelm). Pracovní skupiny jsou otevřené, je možná tudíž širší účast v těchto pracovních skupinách; vzhledem ke vzájemné spolupráci je možné vyvolat jednání i ze strany nevládních organizací v případě potřeby.

Ustanovení pracovních skupin je příležitostí k navázání kontaktů pro bližší spolupráci, potřebné rozšíření nákladového šetření, které je v evropských podmínkách téměř jedinečné, s možností získání zpětné vazby ke zjištěným výsledkům. Šetření tak může poskytovat zapojeným podnikům informaci o jejich ekonomice ve srovnání s ostatními podniky, jakož i důležité podklady pro nastavování podmínek podpor v rámci zemědělské politiky.

Ing. Trnka (MZe) zdůraznil důležitost dat z prováděných šetření ÚZEI, neboť na jejich základě jsou nastavovány jednotlivé dotační tituly a to jak v rámci politik I. tak II. pilíře SZP. Současně připomněl, že zástupci nevládních organizací mnohdy neodůvodněně zpochybňují věrohodnost některých dat z šetření ÚZEI.

Následovala prezentace vlastního výběrového šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit a jeho výsledků přednesená Ing. Boudným s doplněním Ing. Boškové za oblast mezinárodního srovnání typických farem v produkci mléka.

Dále bylo diskutováno rozšíření výběrového šetření o fyzické osoby v oblasti nákladů zemědělských komodit. Připravuje se systém pro výměnu dat a informací pro sběr z podniků – a poskytnutí zpracovaných výsledků pro jednotlivé podniky na základě přiřazeného kódu konkrétnímu podniku.

Byla představena struktura stávajícího dotazníku pro zjišťování nákladů a výnosů zemědělských komodit.

Dotaz Ing. Maláta z ČSCHMS ke způsobu  výběru podniků do šetření zodpověděl Ing. Boudný s tím, že podniky jsou vybrány podle požadované kvality a struktury vedení účetnictví; podle plochy a umístění ve výrobních oblastech – snaha, aby jednotlivé komodity reprezentovaly alespoň 10 % celkové produkce a byly dostatečně zastoupeny v jednotlivých výrobních oblastech; aktuálně začínáme spolupracovat s jednotlivými svazy k rozšíření výběrového souboru šetřených podniků. A nebráníme se akceptovat i data přímo od podniků, bez prostřednictví účetnické firmy. Zde je důležité poskytnout údaje v rozčlenění za jednotlivé komodity ale i souhrnně za celý podnik, aby bylo zajistit věrohodnost poskytnutých dat.

Dotaz Ing. Novopackého z ČMSZP se týkal rozdílu šetření v rámci FADN a šetření nákladů a podobný dotaz ohledně překryvu FADN a nákladového šetření položil Ing. Malát. K dotazu se vyjádřili Ing. Boudný s tím, že překryv účasti jednotlivých podniků v obou šetřeních je pouze částečný, přičemž jsou zjišťovány v detailu každého šetření odlišná data. Ing. Trnka z MZe v této souvislosti položil dotaz, zda by bylo možné nákladové šetření využít i pro jiné než komoditní analýzy, zejména na podnikové úrovni. Ing. Medonos vysvětlil, že pro modelování dopadů nastavení politiky na úrovni celopodnikových dat je zatím použitelné jen šetření FADN, které pokrývá (na rozdíl od nákladového šetření) reprezentativním způsobem celorepublikovou strukturu podniků např. dle výrobního zaměření a velikosti podniků. Šetření nákladů je reprezentativní z hlediska jednotlivých komodit, ale nikoliv z hlediska podnikových struktur, což není jeho primárním cílem. Ing. Hloušková uvedla, že FADN je evropské šetření, kde je Evropskou komisí předepsána struktura dotazníku a není moc možné rozšiřovat šetření např. pro zjišťování nákladů. FADN zachycuje podniky od rozsahu produkce představovaného standardní produkcí ve výši 8 tis. EUR (cca 216 tis. Kč) za rok, nejmenší farmy nejsou šetřeny – v mnoha případech se jedná o samozásobitelská hospodářství či hobby farmy. FADN sleduje podnikové výsledky, ale nesleduje jednotlivé komodity a náklady v členění na tyto komodity. Nákladové šetření probíhá podle certifikované metodiky „Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství“ , oponované ČZU a schválené Ministerstvem zemědělství. Sběr dat je zajištěn, obdobně jako ve FADN, přes prostředníky, aby nebyli zemědělci administrativně zatěžováni.

Ředitelka Šolcová přislíbila ze strany ÚZEI možnost provedení prezentací výsledků šetření pro jednotlivé svazy, přizpůsobených jejich zájmovému okruhu, včetně prezentace ke sběru dat.

Ing. Novopacký z ČMSZP vyzval k přípravě materiálu k objasnění smyslu šetření a uvedením toho, co může zapojeným podnikům přinést, s cílem získání dalších podniků do šetření a posílení reprezentativnosti jeho výsledků.

Členové pracovní skupiny byli seznámeni s umístěním Metodiky kalkulací nákladů a výnosů zemědělských komodit a výsledků výběrového nákladového šetření ÚZEI na internetu:

 

Zapsali Ing. Medonos a Ing. Vilhelm

 

Přílohy:

Přílohy