Minimální mzdy: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody o novém právu EU

 

Předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody o návrhu směrnice o přiměřené minimální mzdě v EU. Nový zákon – jakmile bude definitivně přijat – podpoří přiměřenost zákonných minimálních mezd, a pomůže tak dosáhnout důstojných pracovních a životních podmínek pro evropské zaměstnance.

Směrnice zavádí postupy pro přiměřenost zákonné minimální mzdy, podporuje kolektivní vyjednávání o stanovování mezd a zlepšuje účinný přístup k ochraně minimální mzdy pro ty pracovníky, kteří mají podle vnitrostátního práva nárok na minimální mzdu, např. zákonem stanovenou minimální mzdou nebo kolektivními smlouvami.

Přiměřenost zákonem stanovené minimální mzdy

Od členských států se zákonem stanovenou minimální mzdou se požaduje, aby zavedly procedurální rámec pro stanovení a aktualizaci těchto minimálních mezd podle souboru jasných kritérií. Rada a Evropský parlament se dohodly, že aktualizace zákonných minimálních mezd budou probíhat minimálně každé dva roky (nebo maximálně každé čtyři roky u zemí, které používají mechanismus automatické indexace). Sociální partneři budou muset být zapojeni do postupů stanovování a aktualizace zákonných minimálních mezd.

Podpora kolektivního vyjednávání o stanovování mezd

Vzhledem k tomu, že kolektivní vyjednávání o stanovování mezd je důležitým nástrojem k zajištění toho, aby pracovníci mohli využívat přiměřené minimální mzdy, cílem směrnice je rozšířit pokrytí pracovníků prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Proto se spoluzákonodárci shodli, že země by měly podporovat posílení schopnosti sociálních partnerů zapojit se do kolektivního vyjednávání, včetně ochrany zástupců zaměstnanců.

Prozatímní dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem zejména předpokládá, že tam, kde je míra pokrytí kolektivním vyjednáváním nižší než prahová hodnota 80 %, by členské státy měly vytvořit akční plán na podporu kolektivního vyjednávání. Akční plán by měl stanovit jasný časový plán a konkrétní opatření k postupnému zvyšování míry pokrytí kolektivním vyjednáváním.

Efektivní přístup

Rada a Evropský parlament se rovněž dohodly na řadě opatření ke zlepšení účinného přístupu pracovníků k ochraně minimální mzdy. Tato opatření zahrnují kontroly ze strany inspektorátů práce, snadno dostupné informace o ochraně minimální mzdy a rozvíjení schopnosti donucovacích orgánů pronásledovat zaměstnavatele, kteří nedodržují zásady.

Pozadí a další kroky

Návrh Evropské komise byl předložen dvěma spoluzákonodárcům – Radě EU a Evropskému parlamentu – dne 28. října 2020. Rada svůj postoj schválila dne 6. prosince 2021; Parlament přijal svůj mandát k vyjednávání dne 25. listopadu 2021.

Od začátku ledna proběhlo osm kol vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem.

Na straně Rady bude muset dohodu dosaženou dnes potvrdit Coreper. Po tomto schválení bude následovat formální hlasování jak v Radě, tak v Evropském parlamentu.

Členské státy mají dva roky na to, aby směrnici implementovali do vnitrostátního práva.

zdroj : EC