Valná hromada GEOPA COPA zvolila svoje vedení na další dva roky

Včera odpoledne bylo zasedání volební valné hromady GEOPA COPA, které zasedalo v sídle COPA COGECA v Bruselu. V rámci jednání byl na dvouleté volební období zvolen zástupce FNSEA s Francie – Joseph LEHNER (pěstitelem chmele a milovník piva).

 

Místopředsedkyněmi se staly

Claudia MERLINO z organizace CIA-Agricoltori Italiani (Itálie)

Lenna-Liisa LENGBLAD z organizace Gröna (Švédsko)

Do úzkého vedení se dostali také zástupci ze Španělska, Finska a závěrem byla znovu zvolena za ČMSZP – Karolína Menclová.

 

Co je GEOPA COPA?

Geopa-Copa je zaměstnavatelská skupina profesních zemědělských organizací v Evropské unii. Jedná se o společný poradní výbor pro sociální problémy pracovníků v zemědělství byl vytvořen v roce 1963 Evropskou komisí v rámci SZP. Maastrichtská dohoda o sociální politice (1992), potvrzená Amsterodamskou smlouvou (1997), vytvořila postup pro konzultace se sociálními partnery zastupujícími zaměstnavatele a pracovníky na evropské úrovni a udělila jim skutečné pravomoci sjednávat kolektivní pracovní smlouvy. Tato ustanovení (články 137 a 138) se od té doby nezměnila a jsou stanovena v článcích 154 a 155 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).