Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Stávající nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo specifické podmínky pro poskytování těchto přímých plateb:

  1. jednotná platba na plochu zemědělské půdy,
  2. platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí,
  3. dobrovolná podpora vázaná na produkci a
  4. platba pro mladé zemědělce.

Stručně lze říci, že se mění:

  • Změna v postupu stanovení počtu hektarů pro platbu (§ 2)
  •  Rozšíření okruhu žadatelů, na které se vztahuje povinnost zákresu plochy plodiny (§ 9)
  • Doplnění zákazu používání upravených kalů na EFA plochách (§ 12)

 

Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům

přidán bod 4) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství. 

pozn. vznik nové vrstvy v LPIS – plochy bez právního důvodu užívání – povinnost plnění podmínek pro platbu na celé ploše DPB bez nároku na platbu. Tzn. Fond vyznačí v evidenci půdy hranici dílu půdního bloku s tím, že o část dílu půdního bloku, ke které nebyl doložen právní důvod užívání zemědělské půdy, se sníží výměra způsobilé plochy.

Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Od roku 2020 nabudou platnosti nová nařízení vlády, která budou upravovat podmínky pro navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření a opatření navazující na ekologické zemědělství. Zároveň zůstává v platnosti i nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb

Pragraf 7 bod 4) nově zní

 Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,

a) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

b) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. yyy/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření,

d) jedná-li s o nepokosenou plochu podle § 15 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. yyy/2019 Sb., nebo

e) je-li na daném dílu půdního bloku prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.

Pragraf 7 bod 8)

(úprava a přidání vyjímky u zemědělského obhospodařování u trvalých travních porostů a travních porostů – termíny sečí a pastvy)

c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. yyy/2019 Sb.,

d) opatřením navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. xxx/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,

c)e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž žadatel tuto výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu nejpozději v den, kdy měla být podmínka podle odstavce 3 splněna, nebo

d)f) § 3j zákona o zemědělství.

Diverzifikace plodin

Deklarace plodiny zákresu

Doplnění výčtu žadatelů, kteří budou mít povinnost uvést název plodiny ve své žádosti o platbu za ozelenění, také o ty žadatelé, kteří mají výjimku z dodržování pravidel diverzifikace plodin dle ustanovení evropské legislativy, tj. nařízení Komise (EU) č. 1307/2013 (pozn.red. např. ekologičtí zemědělci a žadatelé s vyjímkou pro greening, nemělo by se to týkat pouze žadatelů do 10 ha). Důvodem návrhu úpravy je příprava žadatelů a platební agentury na budoucí změny monitoringu Společné zemědělské politiky od roku 2021.

Zákaz používání kalů na EFA plochách

Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu přidáno do bodu c) na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva, upravené kaly a přípravky na ochranu rostlin a

přidáno i u medonosného úhoru využívaného v ekologickém zájmu  – pozn. již nyní to nebylo možné, nicméně se tato podmínka ukotvuje

Ochranný pás 

Za ochranný pás nelze ode dne podání jednotné žádosti pro příslušný kalendářní rok považovat plochu podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a plochu podle § 18 nařízení vlády č. yyy/2019 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 7 nařízení vlády č. yyy/2019 Sb.

Pozn.:Vzhledem k tomu, že od roku 2020 bude v platnosti nové nařízení vlády, které bude upravovat podmínky pro navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření, je nutné zachovat stejný princip. Za ochranný pás tak nebude možné považovat ani biopás, založený v souladu s navazujícími agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními.

Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností

Bod 8) písm. b) vyhovující kritériu minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar příslušného dílu půdního bloku 20 000 ks/ha, a to alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. června příslušného kalendářního roku

Pozn. z důvodu zajištění právní jistoty, je nutné doplnit přesný termín, ve kterém je žadatel povinen udržovat jedince životaschopné.

Přidána 2 nová plemena masného skotu (pozn. způsobilost telat masného typu ):

Chianina (CHIANI)

Uckermärker (UCKERM)