Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo

Praha 14. září 2021 – Zástupci ČR dnes přednesli své stanovisko týkající se potenciálního střetu zájmů smírčímu orgánu. Klíčové argumenty vycházely z konzistentního postoje ČR. Smírčí orgán informoval účastníky jednání, že nemá oprávnění vyjadřovat se k právním otázkám, za které potenciální střet považuje.

Zástupci ČR vysvětlili svou setrvalou právní pozici, podle které se na SZIF nevztahují ustanovení o střetu zájmů (§ 4c zákona o střetu zájmů), neboť SZIF nevyplácí dotace ze státního rozpočtu, tedy podle zákona o rozpočtových pravidlech.

Zákon o rozpočtových pravidlech obsahuje taxativní výčet poskytovatelů dotací. Platební agentura SZIF mezi těmito poskytovateli uvedena není a ani být nemůže, neboť dotace ze státního rozpočtu neposkytuje. Při poskytování dotací se SZIF řídí zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Tento postup při administraci dotací uplatňuje SZIF již od vstupu České republiky do Evropské unie.

Závěry dosud neukončeného auditního šetření, zda se mají ustanovení zákona o střetu zájmů aplikovat na poskytování dotací ze strany SZIF, jsou klíčové pro rozhodnutí o dalším postupu při administraci žádostí o nenárokové dotace schválené po 2. 8. 2018 (po dni nabytí účinnosti nového unijního finančního nařízení č. 2018/1046).