SZIF vyslyšel požadavky farmářů s datovou schránkou: elektronická komunikace přes PF zůstává u těch, kteří DS nemají

V minulosti jsme Vás informovali o změně v elektronické komunikace mezi žadateli o dotace a SZIF, a to způsobem, že u všech žádostí podaných elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře budou všechny úkony SZIF, včetně rozhodnutí, doručovány na Portál farmáře, to se však mění.

S účinností od 1.1 2020 byla provedena novelizace zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizační zákon č. 208/2019 Sb.) ve věci změny v elektronické komunikaci mezi žadateli o dotace a SZIF. Touto novelou došlo k zavedení možnosti obousměrné elektronické komunikace mezi žadateli o dotace a SZIF prostřednictvím Portálu farmáře i u ostatních podpor.

Cílem SZIF je postupovat u všech opatření jednotně, tj. stejně jako u již probíhající elektronické komunikace u zemědělských národních dotací a projektových opatření PRV. Portál farmáře se tak stává hlavním komunikačním kanálem se SZIF při administraci opatření SZP a národních dotací.

V návaznosti na toto rozhodnutí obdržel SZIF vícero podnětů od žadatelů, kteří žádali SZIF o ponechání datové schránky, jako primárního kanálu pro doručování písemností. Na základě zmíněných podnětů zemědělské veřejnosti SZIF problematiku doručování písemností konzultoval také s MVČR. Výsledkem uvedeného jednání je možnost doručovat písemnosti SZIF prostřednictvím datové
schránky (má-li ji žadatel zřízenou) za současného zachování možnosti následného zobrazování těchto písemností v rámci Portálu farmáře (hlavní komunikační nástroj ve vztahu k žadatelům), přičemž pro určení okamžiku doručení písemnosti bude vždy rozhodující okamžik doručení této písemnosti do datové schránky.

Pro doručované písemnosti tedy platí následující pravidla:
1) Má-li žadatel zřízenou datovou schránku, bude SZIF doručovat veškeré písemnosti (výzvy, rozhodnutí) do datové schránky. Následně bude stejnopis písemnosti doručen na Portál farmáře. K okamžiku doručení písemnosti – viz výše.

2) Nemá-li žadatel zřízenou datovou schránku, avšak má zřízen přístup na Portál farmáře, bude SZIF doručovat na Portál farmáře.

3) Nemá-li žadatel zřízenou datovou schránku, ani nedisponuje přístupem na Portál farmáře, bude SZIF doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (tj. poštou).

Zdroj: SZIF