OBECNÉ INFORMACE K EKOLOGICKY VÝZNAMNÝM PRVKŮM (často nazývané krajinotvorné prvky)

Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných prvků (EVP) dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Jednotlivé druhy EVP jsou definovány takto:

  • Krajinotvorný sad
  •  Krajinné prvky:  mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, příkop,  mokřad
  •  Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích
  • Zalesněná půda

Změny v evidenci ekologicky významných prvků SZIF provádí na základě podnětu. Tento podnět lze podat na kterémkoliv pracovišti OPŽL v ČR osobně, nebo jinou standardní cestou (písemně poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem).

Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště OPŽL jsou k dispozici na webových stránkách SZIF v sekci kontakty → regionální odbory. Ekologicky významný prvek může být zahrnut do výměry zemědělsky obhospodařované půdy za podmínek uvedených v metodickém postupu, který se týká aktualizace evidence půdy a ekologicky významných prvků a je dostupný na webových stránkách Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/).

Zdroj: SZIF

Pozn.: Pokud dochází k zaevidování EVP v roce 2020, bude osvobození možné uplatnit v následujícím roce tj. v roce 2021. Na Portálu farmáře naleznete dokument „podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí“, který slouží pro účely osvobození od daně z nemovitostí. Zapsání tohoto prvku probíhá na OPŽP a to i pro subjekty, které prozatím nejsou na PF registrováni vč. fyz.osob nepodnikajících.