Žádost o spolupráci se SZIF v roce 2018 pod záštitou Evropské kosmické agentury

Vážení, byli jsme osloveni SZIF,

chtěli by započít spolupráci v průběhu kalendářního roku 2018.
Spolupráce by spočívala v komunikaci prostřednictvím emailu nebo telefonické konzultace resp. předávání informací o provedených operacích na obhospodařovaných DPB.

S ohledem na využití nových technologií v sektoru zemědělství se SZIF zapojil do pilotních projektů SEN4CAP a DROMAS. Výše uvedené projekty jsou realizovány pod záštitou Evropské kosmické agentury (ESA) a zabývají se vývojem inovativních aplikací v agrárním sektoru s využitím nových družicových dat Sentinels. Cílem projektů je vyvinout aplikace, které by např. umožnily monitoring vývoje vegetace během vegetačního období, detekci anomálií ve vývoji porostu a sledování vybraných ukazatelů bez nutnosti sběru pozemních dat v terénu.

Ve vazbě na DPB s kulturou trvalý travní porostem se jedná zejména o následující informace:
Termíny provedené seče, v případě pastvy termíny posečení nedopasků;
Časové období pastvy;
Případně další informace o způsobu obhospodařování travních porostů, atd.
Dotazování tohoto typu proběhlo úspěšně již v loňském roce a zemědělské subjekty zapojení do projektu DROMAS v roce 2017 hodnotily pozitivně.

Ve vazbě na DPB s kulturou orná půda se jedná zejména o následující informace:
Termín založení porostu hlavní plodiny;
Termín sklizně hlavní plodiny;
Pro případ meziplodin – termín založení porostu meziplodiny;
Pro případ meziplodin – termín sklizně meziplodiny;
Ostatní činnosti;

Komunikace se zemědělskými subjekty v rámci projektu by probíhala prostřednictvím kontaktní osoby SZIF nebo alternativně prostřednictvím kontaktní osoby ze společnosti GISAT, která je technickým řešitelem výše zmiňovaných projektů. Poskytnutá data budou využita výhradně pro projektové účely.
Informace a kontakty zemědělských subjektů, které by byly ochotny se do projektů zapojit i vaše případné dotazy prosím zasílejte na
Ing. Lucii Šavelkovou, Ph.D. (lucie.savelkova@szif.cz),
tel. 724 308 570, pokud možno do pondělí 11.6.2018.