Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka.

Na konci roku 2017 došlo k zásadním aktualizacím aplikace, které značně rozšiřují stávající funkcionalitu. 1. Úprava komponenty aplikace pracující s RÚIAN (ČÚZK) pro vyhledávání parcel s rozdělením na pozemkové (evidována v některém druhu pozemku v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku „vodní plocha“ nebo „ostatní plocha“) a stavební (evidovaná v …
Pokračování textu „Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka.“

AKTUALITY ÚKZÚZ – Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Cílem rostlinolékařského portálu (RL portál) je zpřístupnit uživatelům informace, které by jim měly usnadnit orientaci v otázkách integrované ochrany rostlin, a to v návaznosti na nové požadavky vyplývající z evropské legislativy. Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je zjednodušeně systém hospodaření, který upřednostňuje přirozenější alternativy ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na chemických přípravcích. …
Pokračování textu „AKTUALITY ÚKZÚZ – Rostlinolékařský portál“

Jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji

Podívejte se na Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji. 1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, …
Pokračování textu „Jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji“

Včelstva v LPIS

Od 5. 3. 2018 je na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev. Informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace postřiků provedena, a minimálně 48 hodin před provedením této aplikace, musí …
Pokračování textu „Včelstva v LPIS“

Hogan se pro EurAktiv vyjádřil k SZP – Farmáři potřebují stabilitu

Evropští farmáři by se neměli bát „opětovného renacionalizace“ společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, přestože Komise chce dát členským státům více pravomocí, aby mohly implementovat své národní plány. EurActivu.com to řekl Phil Hogan, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova. To není poprvé, kdy se takto komisař k této problematice vyjádřil. …
Pokračování textu „Hogan se pro EurAktiv vyjádřil k SZP – Farmáři potřebují stabilitu“

Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy

Příjem žádostí v rámci programu Sociální zemědělství pokračuje od 1. 4. 2018 otevřením nového kola. V souladu s pravidly pro poskytování podpor bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 6. 2018. Pro vyhlašované kolo příjmu žádostí v rámci programu Sociální zemědělství jsou alokovány finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o …
Pokračování textu „Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy“

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2018

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“), s počátkem řešení projektů v roce 2019.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Je tu 6. kolo PRV  – Žádosti mohou zájemci podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře od 3. dubna od 9:00 do 23. dubna 2018 do 13:00.

 

Částky jsou u jednotlivých operací PRV předběžně stanoveny:

Operace
Alokace (Kč)

Vzdělávací akce
30 000 000

Informační akce
30 000 000

Lesnická infrastruktura
250 000 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců
360 000 000

Investice do nezemědělských činností
330 000 000

Podpora agroturistiky
150 000 000

Obnova lesních porostů po kalamitách
100 000 000

Odstraňování škod způsobených povodněmi
15 000 000

Neproduktivní investice v lesích
20 000 000

Přeměna porostů náhradních dřevin
150 000 000

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
60 000 000

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
136 000 000

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 20 000 000

Pozvánka na veletrh TECHAGRO
Od neděle 8. dubna začne na brněnském výstavišti 15. ročník mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO. ČMSZP si dovoluje srdečně pozvat všechny členy a příznivce na stánek, který naleznete v pavilonu C stánek 44.