Informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje je soustředěna významná část
zbytkové české populace vymírajících druhů sýček obecný a sova pálená, které se potravně specializují na drobné hlodavce a pro něž může být hraboš polní aktuálně rozhodující složkou potravy. Proto Krajský úřad Ústeckého kraje ve své územní působnosti provedl revizi aktuálních poznatků o hnízdním výskytu obou druhů sov a na jejím podkladě vymezil katastrální území, která zasahují do jejich lovného teritoria. Výčet těchto katastrálních území je uveden v příloze dopisu níže*

Aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW

Jakákoliv aplikace obou rodenticidů je na těchto katastrálních územích v rozporu se
základními podmínkami ochrany dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. a je proto podmíněna předchozím povolením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 tohoto zákona, a to bez ohledu na to, zda jsou aplikovány vkládáním do nor nebo plošným rozhozem na povrch terénu.

-*Více v přiloženém dopise ZDE: UKZUZ_hrabos

Zdroj: UKZUZ

Přílohy