„POHLED PŘES HRANICE“ seminář

                                                                                                      Česká společnost rostlinolékařská

 

Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz

a

 Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

 

s podporou

 

Ministerstva zemědělství

 

a za spolupráce

 

ČAZV – odboru rostlinolékařství, Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a České asociace ochrany rostlin

 

si Vás dovolují pozvat na

 

odborný seminář

 

který se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana

 

„POHLED PŘES HRANICE“

 na téma

 

INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN = ZDRAVÉ ROSTLINY, BEZPEČNÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(škodlivé organismy = riziko pro konzumenta a složky životního prostředí)

 

  1. a 11. 4. 2019

 

DOLNÍ DUNAJOVICE

Kulturní dům Dr. Karla Rennera

(budova Obecního úřadu)

Cílem semináře je poskytnout informace nejen široké zemědělské veřejnosti, ale i laikům o rizicích škodlivých organismů ohrožující kulturní rostliny a skladované rostlinné substráty a jejich negativní vlivy na konzumenta a základní složky životního prostředí a o uplatnění integrované ochrany rostlin jako nástroje k eliminaci těchto nežádoucích dopadů.

Seminář je určen nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro manažery obchodních řetězců, pracovníky působící v oblasti ochrany životního prostředí, státní a veřejné správy, školství a pracovníků zabezpečujících ochranu zdraví lidí, výrobu bezpečných potravin a krmiv včetně odborných poradců.

 

ČASOVÝ PROGRAM

 

10.4. 2019                    11.00 -12.30 hod. – registrace, ubytování,

13.00 – zahájení

14.00 – 15.30 hod. – přednášky

15.30 – 15.55 hod. – přestávka (občerstvení)

16.00 – 18.00 hod. – přednášky

                                      19.30 hod. – večeře, diskusní setkání účastníků

 

11.4. 2019                    08.30 – 10.30 hod. – přednášky

10.30 – 11.00 hod. – přestávka (občerstvení)

11.00 – 12.30 hod. – přednášky

12.30 – 13.30 hod. – diskuse, závěr

 

 

ODBORNÝ PROGRAM

Časový rozvrh semináře – D. Dunajovice – 10. a 11. 4. 2019

 

  1. den – 10. 4. 2019

 

13.00                  Zahájení – předsedové pořádajících společností

Ing. Vladimír Řehák, CSc., Česká společnost rostlinolékařská

Dr. Dipl. Ing. Josef Rosner, Rakouská společnost pro integrovanou ochranu rostlin

                             Ing. Jozef Kotleba, Slovenská rastlinolekárská spoločnosť

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., Agrární komora ČR

14.00 – 14.25    Ing. Jitka Götzová, MZe – „Cizorodé látky v potravním řetězci“

14.30 – 14.55    Ing. M. Matúšová, ŠVPS Bratislava – „Kontrola rezíduí pesticídov v potravinách v SR“ 

15.00 – 15.25    Ing. Petr Cuhra, SZPI – „Výskyt reziduí pesticidů v potravinách odebraných na českém

trhu“

15.30 – 15.55     Přestávka – občerstvení

16.00 – 16.25   Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. – „Choroby rostlin a jejich dopad na kvalitu rostlinných surovin“              

16.30 – 16.55    RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., VÚP s.r.o. Troubsko – „Fusariózy nejen riziko pro rostliny“    

17.00 – 17.25                   Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., CZU Praha – „Plevele a jejich regulace: ekologicky, šetrně

a bezpečně“                  

17.30 – 17.55    Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Mendelova univerzita Brno – „Management posklizňových

zbytků při pěstování obilnin s ohledem na  IOR“

18.00 – 18.25    Prof. Dipl. Ing. Dr. Marc Lemmens, University of Natural Resources an Life Sciences,

Vienna  – „Myxomycetes: bizarre organisms with astonishing antagonistic activity

against plant-pathogenic fungi and bacteria”

19.30                  Ubytování účastníků a společenský večer podle informací pořadatelů

  1. den – 11. 4. 2019

 

08.30 – 08.55     Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., SZÚ, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno –

„Mykotoxiny – významné naturální kontaminanty pro veřejné zdraví“

09.00 – 09.25    Dipl. Ing. Klemens Mechtler, AGES Vienna – “Mycotoxin Monitoring in Maize”                           

09.30 – 09.55    Ing. Václav Stejskal, Ph.D., VÚRV Ruzyně – „Škodlivé organismy skladovaných

substrátů jako faktor ohrožující zdraví zvířat a lidí“                             

10.00 – 10.25    Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., & M. Zahradníková,  VÚLHM Zbraslav -„Lýkožrout

smrkový – mýty, fakta a možnosti řešení“               

10.30 – 10.55    přestávka – občerstvení

11.00 – 11.30    Ing. Pavel Minář, Ph.D., ÚKZÚZ Brno – „Přípravky na ochranu rostlin a systém jejich

povolování v ČR (EU)“    

11.30 – 11.55    Ing. Eliška Princová, CCPA – „IOR – Trendy výrobců POR“                        

 

12.00 – 12.25    Ing. Jakub Beránek, Ph.D. – „Rostlinolékařská portál jako nástroj k racionálnímu

využívání POR“

12.30 – 13.25    Diskuze k celé problematice

 

13.30                   Závěr

 

Změna programu vyhrazena!!

 

 

Odborní garanti

Ing. Vladimír Řehák, CSc. tel.: +420 221 082 265, +420 221 082 270, mob.: +420 723 739 041,
e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz; v.rehakk@seznam.cz

Ing. Petr Harašta, Ph.D. tel.: +420 724 207 924, e-mail: petr.harasta1@gmail.com

 

Organizační garant

Ing. Dagmar Obdržálková (tel.: +420 722 913 337), e-mail: dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

 

 

Organizační pokyny

 

Účast na semináři je bez účastnického poplatku,

cestovné, ubytování a stravu si hradí účastníci sami,

přednášející a hosté budou mít úhradu noclehu a stravy zajištěnu pořadatelem,

zahraniční prezentace v němčině,

trvání jedné přednášky je stanoveno na 25 min. + 5 min. rezerva,

zajištěno oboustranné simultánní tlumočení (německo-česky-německy),

přednášky budou po odsouhlasení přednášejících umístěny na webových stránkách České společnosti rostlinolékařské http://www.rostlinolekari.cz

Přihlášky k účasti lze uplatnit do 29. 3. 2019

Ing. Dagmar Obdržálková, tel.: +420 722 913 337, e-mail: dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

 

Pokyny pro účastníky semináře

 Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, nejlépe v hotelech uvedených níže. Při rezervaci noclehů uveďte heslo: „Pohled přes hranice 2019“. Účastníci si ubytování a snídani hradí sami.

 

Ubytování

Penzion Bařina, Hlavní 88 (vzdálenost k místu konání semináře cca 400 m)

Penzion Vlaštovka, Hlavní 130, tel.: +420 607 125 841; Penzion Volařík, Rudé armády 40, tel.: +420 530 330 424; Penzion Praha, Hlavní 74, tel: +420 519 517 122; Penzion Kratochvíl, Krátká 340, tel.: +420 721 275 719; případně další ubytovací zařízení v obci Dolní Dunajovice.

Parkování

Možnost parkovat všechna auta účastníků po celou dobu na uzavřeném parkovišti uvnitř areálu penzionu Slunečnice nebo v době konání semináře na parkovišti Obecního úřadu (před kulturním domem).

 

Večeře 10. 4. 2019

Pro všechny účastníky zajištěna v Penzionu Vlaštovka, Hlavní 130

 

Oběd 10. a 11.4. 2019

Účastníci mohou využít restauraci Hotelu Praha, Hlavní 74, (50 m od Kulturního domu přes parčík)