Prezentace Skalský dvůr

V rámci 24.ročníku konference na Skalském dvoře jste měli příležitost seznámit se se změnami v oblasti I. pilíře SZP – Greening, Cross Compliance a EFA ploch, které přednesla Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb. Dále pak s Programem rozvoje venkova 2014-2020 – stav čerpání ‐ prezentovaný Ing. Josefem Taberym, ředitelem odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Nejčastější chyby u projektových žádostí PRV“ a dále pak s aktualitami 5.kola nás seznámila Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND, SZIF. V neposlední řadě byly představeny Ing. Janem Gallasem možnosti čerpání národních dotací. Pan europoslanec Mgr. et Mgr. et Mrg. Zdechovský nás seznámil s vyjednáváním politiky SZP 2020+, jeho podněty nejek SZP naleznete ZDE, kontakt na kancelář ZDE.

V rámci druhého bloku byl představen pohled ČMSZP ke klimatickým změnám a nutnost změny myšlení nejen zemědělců, ale i politiků vzhledem k probíhajícím změnám – sucha a eroze. Je důležité se nezaměřovat jen na produkci, ale i na potřeby jako je zadržování vody v krajině a kvalitu půdy, která v souvislosti s minulou dotační politikou nebyla zcela správně nastavena.

Přednáška klimatologa RNDr. Václava Cílka, CSc., kbyla velmi obsáhlá a představila nám pohled na tuto problematiku z dlouhodobého a celosvětového hlediska. Mnoho z těchto poznatků naleznete v knize  „Voda a krajina“ od autorů Cílek V., Just T. a kol..

Další zajímavé přednášky naleznete níže:

Aktuální činnost MZe pro ochranu půdy. Kde jse návštěvníci dozvěděli o Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou ve vztahu k probíhající globální klimatické změně – zmíněny byly Strategické cíle:

➢ A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje

➢ A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny

Zajímavý pohled na problematiku nejen klimatu přinesl i slovenský kolega Ing. Marián Kohút (SK), zemědělec a člen představenstva Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory. Přednáška měla veký úspěch a seznámila přítomné se situací na Slovensku, která není vůbec jednoduchá.

Ekologická stabilita krajiny jako prostředek adaptace na změnu klimatu , zástupce Ministerstva životního prostředí, Ing. Daniel Engel – vedoucí oddělení ochrany půdy

Slovenské poľnohospodárstvo z pohľadu klimatických zmien

SPP 2020+ POHĽADOM SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRA

Dále byla na programu přednáška Ing. Petra Kopečka, manažer sektoru zemědělství, který uvedl příklady možného financování pro zemědělce a výhodnost investic pro zemědělce. Z důvodu časové tísně byla nakonec přesunuta na druhý den.

NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE

V rámci druhého dne byly předneseny aktuality z Bruselu, tedy zastropování, jež přijde, ale jeho výše a výpočet stále není stanoven. Po Brexitu se Evropská unie ztrácí významného partnera a do rozpočtu bude scházet nemalé množství finančních prostředků. Zároveň se Evropa potýká s novými hrozbami, jež byli zmíněny v rámci přednášky pana europoslance Zdechovského.

Pan Ing. Petrtýl představil přednášku : Půda pro trvale udržitelné zemědělství – možnosti zabezpečení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Dále pak byla prezentována přednáška Státního pozemkového úřadu.

A poslední přednášku představil Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva PGRLF a.s. – na rok 2017 je pro všechny programy na podporu pojištění poskytované PGRLF, a.s. alokováno 473 mil. Kč, což je o 30 mil. Kč. vyšší než vyplacené podpory v loňském roce, včetně podpory pojištění lesních porostů.

V průběhu celé konference byl představován projekt Podnikavý zemědělec vč.prezentace zpracovaných výstupů.

Přílohy