Novinky v legislativě: Nové právní předpisy

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2020

Novela vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 58/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

Cílem novely vyhlášky je upravit sazby pro výpočet nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát – jedná se o lesy v režimu  lesních hospodářských osnov (tzv. lesy drobných vlastníků). Tato sazba (1,20 Kč na hektar a den) je stanovena podle průměrných nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a řadu let nebyla aktualizována. Nereflektuje proto vývoj obecné inflace ani odvětvových mezd od roku 2012, ačkoliv nárůst nákladů vyjádřený pomocí obecné inflace za období 2012-2018 činí +11 % a nárůst ceny za lidskou práci vyjádřený pomocí průměrných měsíčních mezd v lesním hospodářství za stejné období činí +25 %.

Vzhledem k těmto skutečnostem, dochází k navýšení sazby na 1,60 Kč na hektar a den, díky kterému bude dosaženo takové výše úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře, která je nezbytná pro řádné zajištění odborné úrovně hospodaření v lesích drobných vlastníků.

Nové právní předpisy účinné od 15. 3. 2020

Novela nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 64/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády.

Hlavním cílem novely nařízení vlády je odstranění možnosti zařazení do opatření porostního typu topolový – kód 8, a to z důvodu zajištění souladu s novou vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Dalším cílem novely nařízení vlády je ukončení příjmu žádostí v opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů od roku 2021. Důvodem je konec programového období Společné zemědělské politiky EU pro období 2014-2020.

Nařízení vlády také upřesňuje podmínky při změně porostní skupiny týkající se překryvů porostních skupin u nařízení vlády č. 29/2016 Sb., č. 147/2008 Sb. a č. 53/2009 Sb. Tyto změny reagují na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotace v návaznosti na zkušenosti vyplývající z aplikační praxe administrace dotací.

Další změna se týká zjednodušení dokládání oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem v případě změny porostního typu hospodářského souboru u nařízení vlády č. 29/2016 Sb. a č. 147/2008 Sb., kdy při podávání žádostí o poskytnutí dotace bude žadatel toto oznámení dokládat pouze v případě, že dojde ke změně.

Nařízení vlády v případě změny nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zpřesňuje podmínky administrace dotace, podle kterých bude moci Státní zemědělský intervenční fond vyřadit porostní skupiny, pokud se v rámci aktualizace vymezení oblastí Natura 2000 dostaly mimo tato chráněná území, a to bez uložení vrácení dotace.

Součástí nařízení vlády jsou rovněž drobné legislativně technické související změny nařízení vlády č. 308/2004 Sb., č. 239/2007 Sb., č. 73/2015 Sb., č. 185/2015 Sb., č. 43/2018 Sb. a č. 44/2018 Sb., které reagují na přijatou změnu § 3g odst. 4 zákona o zemědělství, obdobně jako v případě již schválených novel nařízení vlády č. 350/2019 Sb. a č. 351/2019 Sb.

 

Novela vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 59/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky č. 29/2004 Sb. byla přijata především z důvodu přehodnocení systému rostlinolékařské péče na úrovni Evropské unie.

V Evropské unii došlo ke zrušení směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Tato směrnice byla nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.

V souvislosti s výše uvedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) vznikla povinnost doplnit průvodní listy určené k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, o novou podobu rostlinolékařského pasu, a to i pro chráněné zóny.

Tato úprava dokumentu se bude týkat pouze části vyhlášky obsahující pravidla pro vyplnění Průvodního listu a příloh obsahujících jeho vzor, ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají nezměněna.

Z důvodu zjednodušení označení zásilek se sadebním a semenným materiálem a snížení administrativní zátěže dodavatelů i odběratelů reprodukčního materiálu dochází k drobné úpravě § 5.

 

Novela vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 60/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem novely vyhlášky je v návaznosti na přijatou novelu veterinárního zákona, která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách, upravit problematiku:

 • veterinárních osvědčení a
 • specializovaných školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami.

  S ohledem na poznatky vyplývající z praxe orgánů veterinární správy a v návaznosti na přijatou novelu veterinárního zákona dochází také k úpravám:

 • žádosti o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou podle § 67a a 67b veterinárního zákona,
 • vzorů průkazů proškolené osoby a prohlížitele včelstev,
 • opatření biologické bezpečnosti v chovech prasat,
 • podmínek atestačního studia úředních veterinárních lékařů,
 • vzorů služebních průkazů veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta
  a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat.