Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 270/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela nařízení vlády reaguje na mimořádnou situaci způsobenou pandemii COVID – 19.

Cílem novely nařízení vlády je zmírnění dopadů v rámci dotačních podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku.

V rámci těchto podopatření je jednou z podmínek zajištění odběrů půdy a rozborů odebraných vzorků půdy na těžké kovy za účelem splnění limitu obsahu těžkých kovů. Tento odběr a rozbor musí být proveden akreditovanou laboratoří nejpozději do konce 4. roku závazku. V případě, že tato podmínka není splněna, není dotace poskytnuta a žadatel je zároveň vyřazen z podopatření. Sankce se vztahuje na všechny jeho díly půdních bloků zařazené v závazku, byť by k porušení resp. nesplnění došlo pouze na jednom dílu půdního bloku.

Novela nařízení vlády upravuje sankční systém tak, aby povinnost vrátit již poskytnuté finanční prostředky a vyřazení ze závazku byla vztažena výhradně jen na díly půdních bloků, kde došlo k porušení podmínky provádění rozborů půdy na těžké kovy. Dále se umožňuje předložení rozborů půdy až do konce závazku.