Novela vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

 

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 251/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem novely vyhlášky je zejména zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 z 14. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Touto prováděcí směrnicí Komise (EU) 2019/523 dochází k úpravám příloh I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství s ohledem na zhodnocení rizika některých škodlivých organismů s přihlédnutím ke zvýšenému mezinárodnímu obchodu nebo na kategorizaci rizik některých škodlivých organismů provedených Evropskou a středozemní organizací pro ochranu rostlin a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Nový právní předpis platný od 4. 10. 2019