Novela plemenářského zákona

Nový právní předpis platný od 25. 1. 2019

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schválená novela zákona zajišťuje především adaptaci plemenářského zákona  na nařízení (EU) 2016/1012 o plemenných zvířatech. Cílem novely zákona je tak zajištění podmínek pro provádění šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat v ČR po nabytí účinnosti zmíněného nařízení EU ke dni 1. 11. 2018.

Novely zákona rozděluje vyjmenovaná hospodářská zvířata na hlavní, kterými jsou druhy zvířat upravené nařízením EU (skot, prasata, ovce, kozy a koňovití) a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, kterými jsou druhy zvířat tímto nařízením neupravené (drůbež, ryby a včely), kde se dosavadní zákonná úprava nemění.

V návaznosti na nařízení EU došlo k přepracování ustanovení týkající se uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat. Nové nařízení EU umožňuje, aby v jednom členském státě existovalo více plemenných knih pro stejné plemeno. Nařízení EU dále zavádí přeshraniční fungování plemenných knih. Posouzení a uznávání plemenných knih bude nadále provádět Ministerstvo zemědělství.

Z důvodu zavedení nového zootechnického osvědčení nařízením EU byla upravena i problematika uvádění plemenných zvířat na trh.