Co přinese srpen v legislativě? Pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat a mění se také požadavky na kurzy o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

15.7.2019

Novela vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 175/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

Cílem vyhlášky je zejména upravit obsah kurzů v oblasti ochrany pokusných zvířat v souladu s požadavky Evropské komise.

Dále úprava mění požadavky na kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v ochraně pokusných zvířat tak, aby nebyly stejně náročné jako kurzy pro získání samotné odborné způsobilosti. Dochází ke zkrácení doby trvání kurzu.

Nově musí být také na průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností výslovně uveden text „Nařízení Rady (ES) č. 1/2005“.

Mění se také požadavky na kurzy o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata. Ústní zkoušku nahrazuje písemná poznávací zkouška.

 

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 174/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem vyhlášky je zejména úprava pravidel pro vedení ústřední evidence prasat.
K těmto změnám dochází v důsledku přijetí zákona č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Touto novelou zákona došlo k vypuštění výjimky v § 22 odst. 12 a návazného ustanovení v § 23 odst. 1 plemenářského zákona, podle které nemuseli chovatelé prasat určených pro domácí porážku evidovat tyto chovy. Ústřední evidence prasat se tedy po novele zákona č. 3/2019  Sb. vztahuje již na všechny chovy prasat.

Z tohoto důvodu novela vyhlášky zmírňuje dopad této úpravy a pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat.

Dalším cílem novely vyhlášky je úprava ústřední evidence včel, kde je vhodné umožnit chovatelům včel uvést jiné zveřejňované kontaktní údaje pro komunikaci o používání přípravků na ochranu rostlin a pro komunikaci s ústřední evidencí.