Možnosti urychleného procesu získávání pracovníků z Ukrajiny

Náměty k urychlení procedurálních postupů souvisejících s vyřizováním žádostí českých firem o ukrajinské pracovníky vzešlé z jednání na MZe. Podrobnosti k jednotlivým možnostem naleznete níže.

Možné postupy pro urychlení procesu na straně zaměstnavatele:

1. Využívání Krátkodobých schengenských víz do 90-ti dnů za výdělečným účelem;

2. Využívání Dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání v rámci Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“;

3. Využívání zaměstnanecké karty v rámci Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“;

4. Souběžné podávání žádostí o krátkodobé schengenské vízum a jiný dlouhodobý pobytový titul – Zajištění urychleného příjezdu zaměstnance do ČR a současně zajištění jeho pobytu na dobu delší než 90 dnů;

5. Podání hromadných žádostí (týká se bodů 1-3)
Mimo uvedené postupy platné pro Ukrajinu lze získávat pracovníky i z jiných zemí

6. Povolení k zaměstnání za účelem sezónního zaměstnání podle § 96 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;

Příloha 1 – Hlášení volných pracovních míst zaměstnavatelem, Časté nedostatky;
Příloha 2 – Vzor „Plné moci k poskytnutí informací o stavu řízení“.

1. MOŽNOST: Využívání Krátkodobých schengenských víz do 90-ti dnů za výdělečným účelem


Parametry:
 Maximální délka pobytu 90 dnů v období každých 180 dnů;
 Pobyt nelze prodloužit;
 Podmíněno udělením povolení k zaměstnání Úřadem práce ČR;
 žadatel/zaměstnanec může na území ČR pobývat pouze 90 dnů, poté musí na 90 dnů ČR opustit.

Výhody:
 Okamžitý příjem žádosti v pracovní dny;
 Možnost přijetí žádosti na GK Lvov a ZÚ Kyjev a dále ve vízových centrech Dněpropetrovsk, Charkov, Ivano-Frankivsk, Kyjev, Lvov, Oděsa, Užgorod;
 Vyřízení do 1 týdne (v odůvodněných případech může být lhůta delší), zaměstnanec poté může IHNED vycestovat.
 Možnost zažádat o vícevstupé vízum (multiple), se kterým je možné vrátit se na Ukrajinu a cestovat zpět do ČR (ve formuláři žádosti je nutno zaškrtnout příslušné políčko)

Nevýhody:
 Po uplynutí platnosti víza musí pracovník na 90 dnů ČR opustit – na pokrytí jednoho pracovního místa lze využít dva zaměstnance, kteří se budou po 90 dnech střídat.
Náležitosti žádostí:
 vyplněná žádost,
 cestovní pas,
 fotografie,
 správní poplatek 35 EUR + servisní poplatek 12 EUR, pokud je žádost podávána přes vízové centrum,
 pracovní smlouva na dobu 90 dnů,
 povolení k zaměstnání na dobu 90 dnů,
 doklad o zajištění ubytování na dobu 90 dnů,
 doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu 90 dnů.

Vízová centra na Ukrajině:

o Dněpropetrovsk – Prospekt Karla Marxe 22, obchodní centrum „Atrium“, 2. podlaží
o Charkov – ul. Akademika Pavlova 271, obchodní centrum “Radmir Expohall” x, 4. podlaží;
o Ivano-Frankivsk – Troleybusna 4A;
o Kyjev – nám. Sportyvna 1A, obchodní centrum „Gulliver“, 8. podlaží;
o Lvov – Pid dubom 7B, Lviv Forum, 2. podlaží;
o Oděsa – Kanatnaya 22;
o Užhorod – Kapushanska 92;
 Otevírací hodiny ve všech centrech jsou od 08:30 do 15:30 hod.;
 zřízeno call-centrum, jež je otevřeno od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hod., telefonní čísla jsou: +38 050 1179071, +38 044 5949659.

2. MOŽNOST: Využívání Dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání v rámci Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“


Parametry:
 Sezónní zaměstnání dle vyhlášky MPSV (CZ-NACE):
01 – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
02 – Lesnictví a těžba dřeva,
10 – Výroba potravinářských výrobků;
 Pobyt na území ČR maximálně 6 měsíců (v průběhu období každých 12 měsíců);
 Pobyt nelze prodloužit;
 Žádosti přijímá ZÚ Kyjev – viz proces;
 Správní poplatek za podání žádosti je 2 500,- Kč (placeno v EUR dle aktuálního kurzu);
 Termín k podání žádosti stanoví ZÚ Kyjev;
 Délka vízové procedury dle zákona činí 60 dnů ode dne podání žádosti (dle informací MV se žádosti zpracovávají rychleji, cca do 45 dnů).

Výhody:
 Pracovníci s dlouhodobým vízem nemohou v průběhu pobytu měnit zaměstnavatele;
 Možnost zařadit i pracovníka na pracovní pozici podle hlavní klasifikace činností (CZ-ISCO) ve třídě 9;
 V případě mimořádné situace je termín k podání žádostí do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti od garanta (LDK ČR) na MZV;
 V případě sdělení priority ze strany MZe obdrží všechny žádosti přednost v rámci všech fází procedurálního postupu.

Náležitosti žádostí:
 vyplněná žádost,
 2 aktuální shodné fotografie,
 doklad o účelu pobytu – povolení k sezonnímu zaměstnání vydané Úřadem práce ČR a současně v případě, že zaměstnavatel zajišťuje nebo zprostředkovává žadateli ubytování, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny,
 doklad o zajištění ubytování na území ČR,
 výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze),
 před vylepením víza je potřeba doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění.

3. MOŽNOST: Využívání zaměstnanecké karty v rámci Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“


Parametry:
 Platnost karty až na jeden rok;
 Pobyt lze opakovaně prodloužit;
 Duální varianta – pobytové a pracovní povolení zároveň, na základě obsazení volné pracovní pozice zařazené na portálu MPSV;
 Neduální varianta – jen povolení k pobytu, je nadále vyžadováno povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR či volný vstup na trh práce;
 Žádosti přijímá ZÚ Kyjev;
 Správní poplatek za podání žádosti je 1 000,- Kč (placeno v EUR dle aktuálního kurzu);
 Termín k podání žádosti stanoví ZÚ Kyjev (v případě naléhavé situace do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti od garanta (LDK ČR) na MZV).

Nevýhody:
 Možná fluktuace pracovníků mezi zaměstnavateli.

Náležitosti žádostí:
 Vyplněná žádost,
 3 aktuální shodné fotografie,
 doklad o účelu pobytu – číslo volné pracovní pozice, pracovní smlouva, doklad potvrzující odbornou způsobilost, popř. pracovní povolení,
 doklad o zajištění ubytování na území ČR,
 výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze),
 žádosti přijímá ZÚ Kyjev – viz proces,
 před vylepením víza je potřeba doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění.

4. MOŽNOST: Souběžné podávání žádostí o krátkodobé schengenské vízum – Zajištění urychleného příjezdu zaměstnance do ČR a současně zajištění jeho pobytu na dobu delší než 90 dnů


VARIANTA A – žadatel má k dispozici náležitosti k podání obou žádostí (tj. pracovní povolení jak na krátkodobé schengenské vízum, tak na vízum za účelem sezónní zaměstnání/číslo volného pracovního místa po proběhlém testu trhu práce).
 žadatel podává současně žádost o krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání (vyřízeno do 7 dnů) a žádost o vízum za účelem sezonního zaměstnání/zaměstnaneckou kartu v Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“;
 žadatel po udělení krátkodobého schengenského víza (po 7 dnech) odjíždí do ČR, současně je vyřizován dlouhodobý pobytový titul;
 žadatel se po udělení dlouhodobého pobytového titulu, který je udělen v období 90 dnů, ve kterých žadatel pobývá na území ČR na základě krátkodobého víza, dostaví na ZÚ k jeho převzetí a může ihned odcestovat zpět do ČR.

VARIANTA B – žadatel má k dispozici pouze pracovní povolení k žádosti o krátkodobé schengenské vízum a čeká na pracovní povolení k sezonnímu zaměstnání nebo test trhu práce k zaměstnanecké kartě.
 žadatel podává žádost o krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání (vyřízení do 7 dnů);
 žadatel po udělení krátkodobého schengenského víza (po 7 dnech) odjíždí do ČR;
 po zajištění pracovního povolení k sezónnímu zaměstnání/proběhnutí testu trhu práce pro zaměstnaneckou kartu se žadatel dostaví k podání žádosti na ZÚ Kyjev;
 dlouhodobý pobytový titul je obvykle zprocesován během období 90 dnů, ve kterých žadatel pobývá na území ČR na základě krátkodobého víza, případně krátce po jeho uplynutí;
 žadatel se po rozhodnutí o žádosti o sezonní zaměstnání/zaměstnaneckou kartu dostaví na ZÚ k jeho převzetí a může ihned odcestovat zpět do ČR;
 i v případě, že již vypršela platnost krátkodobého schengenského víza, žadatel po udělení dlouhodobého pobytu nemusí čekat 90 dnů, může odcestovat IHNED do ČR.

UPOZORNĚNÍ:
 Při využití tohoto opatření je nutno předložit dvě sady náležitých dokumentů (jednu pro schengenské vízum a druhou pro dlouhodobé vízum – viz výše).
 Doporučuje se zažádat o vícevstupé (multiple) vízum do ČR (ve formuláři žádosti je nutno zaškrtnout příslušné políčko)

5.Podání hromadných žádostí na Ukrajině (v rámci možností 1-3)


Parametry:
 V případě větší skupiny žadatelů je MZV připraveno přijmout žádosti skupiny v jednom termínu, za účasti zástupce zaměstnavatele (koordinátora), který bude příjem žádostí koordinovat tak, aby případné nedostatky mohly být odstraněny na místě a žádost mohla být ihned zpracována.
 Stejným způsobem lze koordinovat předání pasů s udělenými vízy – celé skupině v jednom termínu tak, aby mohla následně ihned odcestovat do ČR, případně zástupci žadatelů.
 Zástupce zaměstnavatele (koordinátor při podání žádosti) bude vybaven plnou mocí od žadatelů tak, aby mohl v rámci řízení činit příslušné kroky (doplnění chybějících náležitostí, převzetí pasů atd.).
 MZV je připraveno s profesními komorami konzultovat obsah náležitostí, které musí odpovídat vízovému řízení (v případě předložení chybných náležitostí/nepředložení náležitostí se celý proces výrazně zdrží).
Součinnost garantů při podávání hromadných žádostí:
Garanti v případě žadatelů za účelem likvidace kůrovcové či jiné kalamity budou informovat o požadavku na přijetí žádosti styčnou osobu na MZV emailem a telefonicky tak, aby bylo možné žádosti ze ZÚ Kyjev ihned zprocesovat v přednostním režimu a žadatelům bezodkladně stanovit termín k podání žádosti. V žádosti je třeba vždy uvádět, že se jedná o likvidaci kůrovcové či jiné kalamity.
Garanti zprostředkují informace od zaměstnavatele o žádosti o poskytnutí asistence skupině žadatelů větší než 10 osob a tuto bezprostředně emailem a telefonicky předají MZV nezbytné informace včetně kontaktu na koordinátora.

Email:
jitka_karesova@mzv.cz
hana_landova@mzv.cz
petra_lanzendorferova@mzv.cz
 Telefonní kontakt:
 Hana Landová +420 22 418 2726
 Petra Lanzendörferová +420 22 418 2887

6. Povolení k zaměstnání za účelem sezónního zaměstnání (podle § 96 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)


 Sezónní práce (činnosti závislé na ročním období) na dobu max. 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích (§ 96 zákona o zaměstnanosti);
 Nevztahuje se pouze na pracovníky z Ukrajiny, je možné žádat o zaměstnance i z jiných zemí;
 Seznam zdrojových zemí je velice široký;
 Není stanovena roční kvóta pro počet pracovníků.

Postup:
o Zaměstnavatel nahlásí krajské pobočce ÚP ČR volné pracovní místo, ke kterému udělí souhlas se zaměstnáváním cizince;
o Cizinec, případně jeho zplnomocněný zástupce, podává na příslušné krajské pobočce ÚP ČR žádost o vydání povolení k zaměstnání;
o ÚP ČR vydává rozhodnutí o povolení k zaměstnání; podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání je zhodnocení situace na trhu práce v regionu/regionech ČR, ve kterých bude výkon práce cizince a posouzení, zda se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak;
o Jakmile ÚP ČR povolení k zaměstnání vydá, podává cizinec na zastupitelském úřadu ČR žádost o pobytové oprávnění (v tomto případě se jedná o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání).

Náležitosti žádostí:
 Žádost o povolení k zaměstnání podává cizinec nebo jím písemně zplnomocněná osoba na krajské pobočce ÚP ČR podle předpokládaného místa výkonu práce.
 Místo výkonu práce a druh práce, které jsou uvedeny v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, musí být v souladu s místem výkonu práce a druhem práce uvedenými v žádosti o povolení k zaměstnání.
 Náležitosti k žádosti o vydání povolení k zaměstnání naleznete na odkazu: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zamest_ciz.

 Co je zapotřebí k žádosti o vydání povolení přiložit naleznete na odkazu: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zamest_ciz
 Pro podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání může žadatel využít formulář: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy.
 V souladu se zákonem o správních poplatcích, podléhá správnímu poplatku podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání ve výši 500 Kč (viz položka 9 písm. b) Sazebníku správních poplatků).
 Doložení odborné způsobilosti – Krajská pobočka Úřadu práce ČR vyžaduje, aby doklady odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání, které je cizinec povinen předložit v rámci správního řízení jako přílohu žádosti o vydání povolení k zaměstnání, byly legalizovány a nostrifikovány.
 Zaměstnavatel má povinnost ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR nástup cizince do zaměstnání nejpozději v den zahájení výkonu práce.
 Formulář – Sdělení zaměstnavatele – naleznete na internetových stránkách MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy.


Příloha 1 : Hlášení volných pracovních míst zaměstnavatelem


• Podkladem pro evidenci volného pracovního místa (VPM) vhodných pro cizince na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) je vždy hlášenka volného pracovního místa.
• V souladu s ustanovením § 37a zákona o zaměstnanosti je se zaměstnavatelem konzultována nezbytnost jazykových a kvalifikačních požadavků a jsou zjišťovány upřesňující informace k VPM v rozsahu nezbytném pro provedení testu trhu práce. Požadavky na požadovanou kvalifikaci si stanovuje zaměstnavatel sám.
• Dojde-li u VPM vhodného pro cizince k aktualizaci kteréhokoli z údajů, který je součástí základní charakteristiky, případně navýšení počtu VPM, je takové VPM jako nově nahlášené.
• VPM jsou z evidence vyřazována na základě požadavků zaměstnavatelů. Nepožádá-li zaměstnavatel sám o vyřazení VPM, je vždy o vyřazení VPM informován. VPM určená pro cizince jsou vždy vyřazována na základě písemného požadavku zaměstnavatele, mimo případy, kdy ÚP ČR/MPSV postupuje v souladu s ustanovením § 38 a § 37a) zákona o zaměstnanosti.

• V případě podání žádosti o povolení k zaměstnání (na dobu max. 90 dnů/sezónní zaměstnání) zaměstnavatel nahlásí VPM místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR. Podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je zhodnocení situace na trhu práce a posouzení, zda se jedná o VPM, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. (nejedná se o 30 denní tzv. test trhu práce).
• V případě žádosti o zaměstnaneckou kartu zaměstnavatel nahlásí VPM místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR. V případě, že nahlášené VPM splňuje zákonem stanovené podmínky, je VPM zveřejněno a nabízeno uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů1 od nahlášení toto místo obsadit (provádí se tzv. test trhu práce) a jsou-li zároveň splněny všechny základní charakteristiky VPM obsaditelného držitelem zaměstnanecké karty, je VPM do centrální evidence zaměstnanecké karty automaticky zařazeno a cizinci mohou na toto VPM podávat žádosti o vydání zaměstnanecké karty.


Časté nedostatky – na co si dávat pozor


Nahlášení Volného pracovního místa na Úřadu práce – Na Úřadu práce ČR byl zaznamenán případ, kdy zaměstnavatel na základě své žádosti požádal Úřad práce ČR, aby odstranil z informačního systému nahlášená VPM určená pro cizince, držitele ZaMK. Zaměstnavatel se mylně domníval, že pokud byla podána žádost o zaměstnaneckou kartu, může již VPM v evidenci zrušit.
Změna údajů u nahlášeného volného pracovního místa – Další případy nezobrazení VPM v centrální evidenci mohou nastat, pokud dojde u VPM určeného pro cizince, držitele ZaMK k aktualizaci kteréhokoli z údajů, který je součástí základní charakteristiky VPM, na dané VPM se pohlíží jako na nově nahlášené a probíhá u něj ještě test trhu práce.
U VPM určených pro cizince, nebo držitele ZaMK Úřady práce ČR doporučují zaměstnavatelům neuvádět datum „DO“. V případě, že zaměstnavatel na uvedeném datu „DO“ trvá, pracovníci Úřadu práce ČR zaměstnavatele upozorňují na případné problémy, pokud bude déle trvat vyřizování žádostí cizinců o ZaMK. MPSV požádalo svým dopisem Úřady práce ČR o maximální zkrácení lhůty testu trhu práce

Délka pracovní smlouvy – Cílem projektu zemědělec je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pracovníků z Ukrajiny, kteří budou na území vykonávat práce nejméně 6 měsíců a nejdéle 1 rok. Je tedy zapotřebí, aby zaměstnavatelé uzavírali pracovní smlouvy s platností nejdéle na 1 rok (ne delší). Pokud jsou smlouvy uzavřené na dobu delší než 1 rok, jedná se o porušení podmínek „režimu“, a v takovém případě MV bude iniciovat vyřazení zaměstnavatele z režimu.
• Pokud je smlouva uzavřena na dobu delší, nejedná se o překážku pro vydání zaměstnanecké karty, avšak vzhledem k dodržení kritérií režimu jsou pracovníci MV nuceni vyzývat k doložení nových – odpovídajících smluv, což často vede ke zdržení vydání zaměstnanecké karty až v řádu týdnů.
Ubytování – Dle zák. č. 326/1999 Sb. může být ubytování zajištěno pouze v objektu, který je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Ubytování je ověřováno v evidenci katastru nemovitostí – a to nejen pro kontrolu oprávněnosti vydání dokladu o ubytování (kontrola vlastníka nemovitosti), avšak právě i pro kontrolu způsobu využití stavby. Cizinci však mají často zajištěno ubytování v objektu, který je dle katastru nemovitostí veden např. jako „zemědělský objekt, průmyslový objekt, stavba pro skladování“, a není tedy určen pro bydlení. Pokud zaměstnavatelé mají ve svých objektech zřízeny ubytovny, je třeba, aby k těmto dokladům o ubytování byl doložen např. kolaudační souhlas. Pokud nebude prokázáno, že stavba je vhodná k bydlení, žádosti nemůže být vyhověno.
Místo výkonu práce – Obecně platí, že údaje vymezené v EVPM by měly odpovídat skutečnostem uvedeným v pracovní smlouvě. Velice častým problém je právě rozpor v místě výkonu práce uvedeného v pracovní smlouvě a v EVPM. Pokud místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě zcela odpovídá místu výkonu práce uvedeného v EVPM, pak je vše v pořádku. Pokud je však místo výkonu práce v pracovní smlouvě vymezeno šířeji, než místo výkonu práce v EVPM, pak tento rozpor nelze akceptovat (konkrétně v rámci projektu zemědělec je nejčastějším problém týkajícím se rozporů přesně tento – zpravidla je na portále MPSV u volného místa zapsané jako místo výkonu práce sídlo společnosti, avšak v pracovní smlouvě je pak zapsáno sídlo společnosti a např. „polnosti v okrese XY“. Pokud by však „polnosti v okrese XY“ byly zapsané např. v poznámce u volného pracovního místa, pak by byl tento problém vyřešen). U místa výkonu práce je tedy třeba, aby v pracovní smlouvě nebylo uvedeno šířeji, než je definováno v EVPM. Opačný případ je akceptovatelný.


Příloha 2 – Vzor „Plné moci“


PLNÁ MOC K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O STAVU ŘÍZENÍ
Žadatel o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání v rámci Režimu Zemědělec, dále jen „zmocnitel“
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Číslo pasu:
Adresa trvalého bydliště:
Budoucí zaměstnavatel v rámci Režimu Zemědělec, dále jen „zmocněnec“:
Název společnosti:
IČO:
Sídlo:
Já, níže podepsaný zmocnitel, žadatel o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání v rámci Režimu Zemědělec, tímto zmocňuji zmocněnce, mého budoucího zaměstnavatele, ke zjištění stavu řízení mé žádosti o vydání………… (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání/dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnávání), kterou jsem podal dne ……………….. na Generálním konzulátu v Kyjevě v rámci Režimu Zemědělec, a to v průběhu celého řízení.
V …………………………………… Datum:………………………………………
Podpis zmocnitele (žadatele o zaměstnaneckou kartu): ……………………………………………………