Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK

Je to již přes dva roky, kdy ČMSZP společně s Ministerstvem zemědělství (MZe), Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a za asistence ostatních nevládních organizací intenzivně pracoval na redefinici LFA oblastí. Jedná se o velmi klíčové téma a MZe tímto způsobem k problematice přistupovalo. Velmi úzká spolupráce a koordinace se všemi subjekty probíhala při mnoha jednáních, k jejimž účelům byly vytvořeny pracovní skupiny. Vlastní rozpracování a diskuze o nové redefinici pak proběhlo velmi korektně. Detailně projednalo celou problematiku a postupně schvalovalo každý návrh. Připomínky byly transparentně probrány a postupovalo se vždy po dosažení všeobecné shody.Za výrazně pozitivní lze hodnotit přístup ÚZEI, jež postupoval korektně, transparentně a důvěryhodně.

Jak ČMSZP, tak i MZe deklaruje prioritu a potřebu se zaměřit na podporu živočišné výroby a z tohoto pohledu plně souhlasíme s nastavením zatížení u LFA oblastí s parametrem 0,3 VDJ/ha, který říká, kdo má dobytek a kdo bude podporován. Současné průměrné zatížení v LFA oblastech se pohybuje ve výši 0,45 VDJ/ha, nově se bude započítávat do ANC oblastí kromě trvalého travního porostu i orná půda. Což přináší možnost většího přerozdělování finančních prostředků a možnost poklesu sazeb pro ty, kteří se ve větší míře zabývají rostlinou výrobou bez propojení na VDJ. Jednalo se o velmi vstřícný krok. Dle našeho názoru se výše sazby, která by přesněji reflektovala potřeby živočišné výroby na horách a v podhorských oblastech měla být nastavena v rozmezí 0,4 až 0,5 VDJ/ha.

Vymezení méně příznivých oblastí (LFA) se z původně zamýšlených 35 % rozšířily na více jak 50 %. To přineslo nedostatečné pokrytí finančními prostředky. Zároveň nedošlo k přesunutí finančních prostředků do druhého pilíře (který je určen pro financování rozvoje venkova) na pokrytí navýšených ploch v LFA, tak jak to ČMSZP spolu s dalšími nevládními organizacemi navrhoval. V rámci redefinice LFA došlo k dalšímu navýšení ploch o 6,5 % a také k Vámi zmíněnému navýšení rozpočtu.  Evropská komise v minulosti požadovala celistvost území v LFA oblastech. U ANC je tento princip „zcelování“ naopak zakázaný.

Náročnost administrace 

Pokud jde o kritiku k administraci, zaznamenáváme tento problém komplexněji, tedy nejedná se o kritiku výstupů samotného MZe, ale konceptu, který je v ČR nastaven a uplatňován státní správou a kontrolními orgány. Kritiku jsme zaznamenali směrem k nízkému procentu krytí vypočítané újmy, jež vychází z analýz ÚZEI. To dosahuje pouhých 48 % a zdá se, že konzultované a přislíbené navýšení na 80% krytí újmy nebude.

Z našeho pohledu tedy jediným nenaplněným momentem zůstává nedofinancování titulu tak, aby výše vypočítané újmy byla kryta alespoň z 80 %. Pokud o způsobu dofinancování měl představu předchozí ministr, bylo by s podivem, že by nynější ministr způsob nenalezl.