Budoucnost hospodářských zvířat v EU Jak přispět k udržitelnému zemědělskému sektoru?

Miniatura publikačního dokumentuBudoucnost hospodářských zvířat v EU: Jak přispět k udržitelnému zemědělskému sektoru?

Fyzický a finanční rozsah živočišné výroby v EU znamená, že má dalekosáhlé environmentální, hospodářské a sociální důsledky. Živočišná výroba je důležitou součástí ekonomiky v mnoha regionech, včetně některých okrajových venkovských oblastí. Odvětví živočišné výroby významně přispívá k evropské ekonomice.
V roce 2017 se hodnota živočišné výroby a živočišných produktů v EU-28 činila 170 miliard eur, což představuje 40% celkového zemědělského obratu. EU-28 je čistým vývozcem na světový trh a přebytek mezinárodního obchodu s živočišnými komoditami se od roku 2000 neustále zvyšuje a v roce 2019 dosáhne 3,7 miliardy EUR.
Hospodářská zvířata jsou přítomna téměř ve všech regionech Evropské unie a jejich společenský význam je i v zaměstnání; spolu s živočišnou výrobou se vytvořilo i mnoho cenných krajin a jedinešných potravin i jídel.
– Obecné závěry o hospodářských zvířatech je třeba vyvodit korektně.
Mnoho přínosů chovu hospodářských zvířat závisí na zavedených systémech zemědělství a na územích, na nichž působí. Dopady na životní prostředí mohou být významné v oblastech intenzivního zemědělství, vzhledem k tomu, že v okrajových pásmech/horách a přírodních oblastech je zachování chovu hospodářských zvířat výzvou pro zachování mnoha ekosystémů dědictví s vysokou ekologickou hodnotou. Na územích smíšeného zemědělství přínosy pro životní prostředí závisí na tom, do jaké míry jsou integrovány plodiny a zvířata.

 Více zde: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04af47b0-0c38-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en