Aktuálně z EU

Štátna pomoc: Komisia začína s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku

Brusel 2. apríl 2019

Komisia začala s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku. Má obavy, že v dôsledku určitých výnimiek týkajúcich sa úhrady tohto odvodu dochádza k selektívnemu zvýhodňovaniu istých maloobchodníkov oproti ich konkurentom, čo je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Prešetrovanie, ktoré sa dnes začalo, sa týka odvodovej povinnosti, ktorú Slovensko zaviedlo v decembri 2018 a ktorá sa vzťahuje na tu pôsobiacich maloobchodných predajcov potravín. Zákon o odvode nadobudol účinnosť 1. januára 2019, pričom prvá úhrada odvodu má byť splatná ku koncu apríla 2019. Komisia dnes Slovensko zároveň oficiálne požiadala, aby pozastavilo uplatňovanie predmetného opatrenia, až kým Komisia neuzavrie svoje posúdenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Na základe tejto odvodovej povinnosti by mali malopredajcovia potravín platiť štvrťročný odvod vo výške 2,5 % svojho celkového obratu. Malopredajcovia potravín však môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodení od povinnosti úhrady predmetného odvodu, ak spĺňajú jednu z niekoľkých podmienok týkajúcich sa ich veľkosti, geografického rozsahu ich pôsobenia na Slovensku a/alebo druhu činností. Okrem toho by odvod nemuseli platiť ani malopredajcovia, ktorí sú členmi obchodného zoskupenia alebo súčasťou franšízy, a to napriek tomu, že ich kombinovaný obrat je porovnateľný s obratom najväčších maloobchodníkov.

V dôsledku uplatňovania týchto odvodových výnimiek by tak tento odvod muselo uhradiť len sedem maloobchodných prevádzok potravín, pričom šesť z nich vlastnia podniky so sídlom v iných členských štátoch. Značná časť obratu jedinej maloobchodnej prevádzky vlastnenej slovenským podnikom, na ktorú sa uvedený odvod vzťahuje, by bola od platby tohto odvodu oslobodená.

Slovensko o tomto odvode Komisiu neinformovalo. Komisia sa touto otázkou začala zaoberať až potom, ako o nej získala informácie od zainteresovaných strán. V decembri 2018 Komisia dostala aj formálnu sťažnosť, v ktorej sa uvádzalo, že platba tohto odvodu maloobchodníkmi je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Komisia nespochybňuje právo Slovenska zaviesť daň uplatniteľnú na sektor maloobchodného predaja potravín. Daňový systém by však pritom mal byť v súlade s právom EÚ vrátane pravidiel štátnej pomoci, a teda by v rámci neho nemalo dochádzať k nenáležitému zvýhodňovaniu konkrétneho druhu podnikov, napríklad podnikov pôsobiacich v menšom počte okresov alebo členov obchodných zoskupení.

V tejto chvíli sa Komisia obáva, že na základe uplatňovania odvodovej povinnosti v oblasti maloobchodného predaja potravín, ako aj súvisiacich výnimiek dochádza k selektívnemu zvýhodňovaniu podnikov, ktoré sú od predmetného odvodu oslobodené, a preto ide o štátnu pomoc v zmysle pravidiel EÚ. Komisiu okrem toho znepokojuje skutočnosť, že dané opatrenie môže mať negatívny vplyv na spotrebiteľov, a to najmä v podobe zvýšenia cien alebo zníženia spotrebiteľského výberu na slovenskom maloobchodnom trhu.

Podľa predbežného posúdenia Komisie nemožno príslušné výnimky týkajúce sa platby daného odvodu odôvodniť na základe logiky slovenského daňového systému, ktorý spočíva v prerozdelení ziskov maloobchodných skupín v rámci potravinového dodávateľského reťazca v prospech poľnohospodárov a výrobcov potravín. Slovensko doteraz nepreukázalo, prečo sa podniky oslobodené od tohto odvodu nachádzajú v inej situácii ako podniky, ktoré ho hradiť majú.

Komisia danú otázku ďalej prešetrí v záujme potvrdenia či vyvrátenia svojich počiatočných obáv. Vzhľadom na začatie hĺbkového prešetrovania majú zainteresované tretie strany príležitosť vyjadriť sa k opatreniam, ktoré sú predmetom posúdenia, čo však nebude mať vplyv na výsledok vyšetrovania.

Súvislosti

Podľa práva EÚ majú členské štáty právomoc rozhodovať o svojich systémoch zdaňovania. Členské štáty však musia takisto zabezpečiť súlad svojich daňových systémov s pravidlami EÚ. Pri stanovovaní daňovej povinnosti by predovšetkým nemalo dochádzať k poskytovaniu štátnej pomoci (teda priaznivejšiemu zaobchádzaniu selektívne uplatňovanému na určité podniky), pokiaľ daná pomoc nie je v súlade s pravidlami EÚ.

Pred prešetrovaním spomínaného odvodu v oblasti maloobchodného predaja potravín Komisia posúdila a prijala rozhodnutia, v ktorých sa vyslovila proti daniam z obratu v maloobchodnom sektore v iných členských štátoch, pretože uplatnením istých daňových podmienok došlo v dôsledku uvedených daní k neprípustnej diskriminácii určitých maloobchodníkov oproti iným maloobchodníkom.

Komisia dostala aj samostatnú sťažnosť, v ktorej sa uvádza, že daný odvod uplatňovaný na Slovensku je v rozpore so slobodou usadiť sa, pretože je diskriminačný voči maloobchodným prevádzkam vo vlastníctve podnikov z iných členských štátov. Posúdenie tejto sťažnosti Komisiou stále prebieha.

Komisia vo svojom oznámení Oznámenie o európskom maloobchodnom sektore 21. storočia vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rovnocenné podmienky pre všetky obchodné sektory, a pritom zaistili, aby bola každá špecifická daň odôvodnená a nebola uložená nenáležite v neprospech istých maloobchodníkov. Regulačné opatrenia, v rámci ktorých sa v praxi rozlišuje medzi maloobchodníkmi (a to ako zahraničnými, tak aj domácimi), môžu navyše umelo formovať maloobchodné prostredie a brániť integrácii jednotného trhu. Vplyvom osobitných daní v oblasti maloobchodu vzrastá počet maloobchodných obmedzení. Ako sa uvádza v spomínanom oznámení Komisie o maloobchode, uplatňovanie menej reštriktívnych opatrení prospieva fungovaniu maloobchodného sektora, prináša výhody pre spotrebiteľov a má pozitívne účinky s presahom aj na výrobné a iné odvetvia.

Ďalšie informácie budú dostupné na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži, a to v časti týkajúcej sa verejného registra štátnej pomoci pod číslom SA.52194.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1950_sk.htm