Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?

„Více než 200 tisíc Čechů pracuje v jiné členské zemi EU. Na jejich práva by měl nově dohlížet Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Kritici však namítají, že se jedná o další zásah do národních kompetencí a že pracovní mobilita potřebuje spíše jasná a srozumitelná pravidla. „

„Orgán pro pracovní příležitosti by informoval například o nabídkách práce a stáží v zahraničí. Také by měl dohlížet na dodržování již platných zákonů a usnadňovat spolupráci mezi národními úřady, třeba při provádění inspekcí. Pomáhat by měl i při řešení přeshraničních sporů. „uvedl EuroAvtiv.cz v březnu 2018

Aktuality z Evropy, resp. návrh zprávy zpravodaje Jeroena Lanaersa o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje tento úřad navrhuje přidání nového článku

5 a) k bodu odůvodnění: „Aby úřad byl účinný, potřebuje jasně stanovený cíl a silné zaměření na omezený počet úkolů. Je důležité, aby byly dostupné prostředky co nejúčinněji využity v oblastech, kde úřad může poskytnout největší přidanou hodnotu, zejména v oblasti přeshraničního vymáhání příslušných právních předpisů Unie a usnadnění společných inspekcí. „

Přidání nového článku 14 k bodu odůvodnění: Výsledky společných inspekcí by měly mít právní účinky v členských státech.

A navrhuje odstranění čl. 2 odst. 1 písm. A) – usnadnit přístup jednotlivcům a zaměstnavatelům k informacím o jejich právech a povinnostech, jakož i k příslušných službách;

Návrh Evropské komise byl představen jako „nástroj“ zaměřený na usnadnění přístupu jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech, jakož i k příslušným službám a podpoře spolupráce mezi členskými státy při přeshraničním prosazování příslušných právních předpisů Unie, včetně usnadnění společné kontroly. Po přečtení zpravodaje se však domníváme, že může jít  spíše o nástroj, jak získat z podnikatelské sféry více finančních prostředků na financování aktivit úřadu a trestání podnikatelů, kteří nemají šanci se vyznat v této legislativní džungly.

Geopa vyjádří svůj nesouhlas a bude prosazovat, aby nástroj prioritně pomáhal zjednodušit povinnosti tak, aby podnikatelé nebyly vystavováni zbytečné šikaně na základě nejasností a složitostí legislativy.

Zdroj: Euroaktiv, ČMSZP, GEOPA