Celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy zbylo EU – ty má přerozdělit členským státům

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s Čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Dle tohoto nařízení bude členským státům Evropské Unie přerozděleno celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy k vyplacení konečným příjemcům v rámci SZP.

Motivem členských států finance rozdělit je i to, že výdaje členských států v souvislosti s úhradou přenášených prostředků jsou způsobilé k financování Unií, pouze pokud budou příslušné částky příjemcům vyplaceny před 16. říjnem 2019.

České republice připadne 10 987 702 €,

Rakousku 7 072 660 €

Polsku 25 830 473 €

Slovensku 5 782 443 €

Německu 59 193 541 €

Francii 89 984 293 €