Welfare masného skotu snad od roku 2019

Nové dotační programy na welfare masného skotu by mohly být spuštěny v příštím roce. Minulý týden o tom informoval Jiří Hojer z Ministerstva zemědělství na semináři Aktuální problémy v chovech masného skotu. Původní plán spustit tyto programy již v letošním roce se bohužel nepodařilo dodržet, doufejme tedy, že nedojde k dalšímu zdržení. Tvorba welfare pro masný skot vzešla z iniciativy našeho svazu, který vypracoval návrh několika opatření, která by podle našeho názoru mohla danému typu dotace vyhovovat a která legislativně odpovídají pravidlům pro tento typ podpor. O jaké návrhy se jedná, se můžete dočíst v následujícím textu.

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY: 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat – skot bez tržní produkce mléka

20.X.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
• Předmět dotace: KBTPM, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
• Výše dotace: Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období.

Poznámky:
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.
Za vyhřívané napáječky nejsou považovány pouze nezámrzné napáječky.

Přílohy žádosti:
– výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil napájení temperovanou vodou
– potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v zimním období napájení KBTPM temperovanou vodou. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx.

20.X.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období zvětšením plochy lehacího prostoru zimoviště na velikost minimálně 6 m2/1 KBTPM.
• Předmět dotace: KBTPM, u které byla v zimním období zajištěna plocha lehacího prostoru zimoviště o velikosti minimálně 6 m2.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil plochu lehacího prostoru zimoviště KBTPM o velikosti minimálně 6 m2/1 KBTPM.
• Výše dotace: Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období.

Poznámky:
Dokumentaci o zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.

Přílohy žádosti:
– výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM
– potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v zimním období zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM na minimálně 6 m2/1 KBTPM. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx.

20.X.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka

• Účel: Zlepšení životních podmínek krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka (dále jen „KBTPM“) použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím zlepšení péče o KBTPM v zimovišti v zimním období.
• Předmět dotace: KBTPM, která byla chována v zimním období v zimovišti, kde byl prováděn sekční provoz zimoviště.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období v chovu KBTPM zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště.
• Výše dotace: Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného početního stavu KBTPM v zimním období.

Poznámky:
Dokumentaci o provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště (tj. prostorové oddělení jednotlivých skupin KBTPM rozdělených do jednotlivých sekcí zpravidla dle stádia jejich gravidity, období telení a doby po otelení) v zimním období vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.

Přílohy žádosti:
– výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště
– potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v zimním období při pobytu KBTPM v zimovišti provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx.

20.X.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM prováděním jejich ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu v letním období.
• Předmět dotace: KBTPM, u které bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v letním období zajistil ošetření KBTPM prostředky proti nežádoucímu hmyzu.
• Výše dotace: Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v letním období.

Poznámky:
Dokumentaci o podávání prostředků proti nežádoucímu hmyzu KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a u chovává ji po dobu nejméně 10 let.
Lze používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v tzv. „Programu ošetřování KBTPM přípravky proti nežádoucímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem. Tento program je součástí stájové evidence o podávání prostředků proti nežádoucímu hmyzu KBTPM.
Letním obdobím se rozumí doba od 1. 5. 20XX do 30. 9. 20XX.

Přílohy žádosti:
– výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v letním období, u kterých bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu
– potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, o pravidelném provádění ošetřování KBTPM v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu. Datum vystavení nejdříve 1. 10. 20xx.

20.X.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně.
• Předmět dotace: KBTPM, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více než 1x ročně.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který zajistil zvýšenou péči o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb.
• Výše dotace: Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 30. 9. 20XX.

Poznámky:
Dokumentaci o ošetřování paznehtů jednotlivých KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let.

Přílohy žádosti:
– výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 30. 9. 20XX, u kterých žadatel zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb.

20.X.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem

• Účel: Zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM použitím technologie chovu školkovým způsobem.
• Předmět dotace: Tele narozené KBTPM, které bylo v období od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx minimálně prvních 6 měsíců jeho života odchováno použitím technologie chovu školkovým způsobem.
• Subjekt: Chovatel skotu, který zajistil telatům narozeným KBTPM odchov použitím technologie chovu školkovým způsobem.
• Výše dotace: Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 3. 20XX splňující předmět dotace.

Poznámky:
Dokumentaci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let. Pro účely tohoto dotačního podprogramu se technologií chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem rozumí vymezení chovného prostoru, který umožňuje přístup pouze telatům a slouží pro jejich volný pohyb, odpočinek, přikrmování a případné další potřeby oddělené péče po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života.

Přílohy žádosti:
– výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a počtu telat narozených KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 3. 20XX, kterým žadatel zajistil technologii chovu školkovým způsobem po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života
– potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v období od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx zajistil telatům narozeným KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 3. 20XX technologii chovu školkovým způsobem po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života. Datum vystavení nejdříve 1. 10. 20xx.

Základní lhůty:

Podávání předběžných žádostí na daný rok probíhá na základě výzvy MZe v termínu cca 14 dní do 30. 9. 20xx (předchozího roku).
Období plnění podmínek dle jednotlivých podprogramů
– od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx (následujícího roku)
– nebo pětiměsíční zimní období od 1.11. 20xx do 31. 3. 20xx
– či letní pětiměsíční období od 1. 5. 20xx do 30. 9. 20xx)
Příjem žádostí daného roku probíhá po možnosti vygenerování potvrzení z ústřední evidence zvířat v termínu cca od 10. 10. 20xx do 31. 10. 20xx.
Rozhodnutí o přiznání dotace a její výplata do 31. 12. 20xx.
UPOZORNĚNÍ: Neopomenout podat předběžnou žádost na příští období před ukončením stávajícího období – poslední pracovní den před 1. 10. 20xx – 1. 10. je nutné již plnit dané podmínky jednotlivých podprogramů.

 

Zdroj:ČSCHMS

Přečtěte si novinky na webu Českého svazu chovatelů masného skotu.