MANUÁL k samotestování COVID-19 ve firmách a její evidenci

Povinnost zajistit testování zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci, která mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví započala již 1. března 2021. Zaměstnavatel zajišťuje, aby nevstoupil na pracoviště netestovaný zaměstnanec. Povinnost se rozšířila i na zaměstnavatele s 10 a více zaměstnanci, kteří musí zajistit testování zaměstnanců tak, aby počínaje 26. březnem. Zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami. Včera vláda rozhodla o rozšíření povinného testování i na nejmenší firmy do 10 zaměstnanců, živnostníky a neziskové organizace. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna 2021.

Nemusí se testovat ty OSVČ, které se nesetkávají při své práci s jinými lidmi.

Pokud se dobrovolně rozhodnete testovat dříve, tak i v tomto případě máte nárok na proplacení max. 60 Kč vč. DPH/test, max. 240 Kč vč. DPH za zaměstnance/OSVČ za měsíc.


Pozn.  * OSVČ bez zaměstnanců  – pravidla samotestování jsou totožná viz níže


Zaměstnavatel

1. ZÁKLAD

Každý zaměstnanec má nárok na 4 testy v měsíci.

ZDE je seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky samotestování.

Testy pořídím např. v lékárně.

Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

2. FAKTURA

Vždy je nezbytné, aby byl k testům přiložen návod v českém jazyce. Fakturu za zakoupené testy uschovejte– může být následně předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.

3. TESTOVÁNÍ – VYJÍMKY

a) HOME OFFICE a PRÁCE MIMO PRACOVIŠTĚ

Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel postoupit test mimo pracoviště zaměstnavatele mimo jiné i v domácím prostředí. Záznam o testování však musí být vytvořen

Netestují se zbytečně osoby na home office, resp. tyto zaměstnance informuji že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužijí samotest, ale okamžitě budou postupovat podle návodu pro příznakové osoby – https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

b) PRODĚLALI COVID-19

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

c) JIŽ  TEST MAJÍ

Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. 

d) OČKOVÁNI

Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

4. TESTOVÁNÍ – NA PRACOVIŠTI

Pracoviště

Na pracovišti vyčlením vhodný prostor k testování – nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců.

Pověřený zaměstnanec, který bude spolupracovat při provádění testů, je vybaven ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice).

V případě, že je test prováděn v domácím prostředí provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

Nejméně 1x za sedm dní je nutné provést testování všech zaměstnanců na pracovišti pokud nepatří do výjimky.

V tomto případě je třeba testovat i dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Odmítne-li zaměstnanec postoupit test, lze se s ním dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu. Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).

5. EVIDENCE

Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech . V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (vzor ZDE)
– jméno, příjmení,
– číslo pojištěnce,
– údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance,
– údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19.
Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování).

Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla v tomto opatření stanovena.

6. VÝSLEDEK – CO S TÍM ODPADEM PO POUŽITÍ?*

ODPAD

 • Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

 

NEGATIVNÍ TEST ZAMĚSTNANCE

 • V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření

POZITIVNÍ TEST ZAMĚSTNANCE

 • V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
  • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
  • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
  • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
  • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

7. Příspěvek zdravotní pojišťovny

Ten je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů – přehledu o provedených testech (vzor ZDE – JE STEJNÝ JAKO V BODĚ 4)

Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

O příspěvek může žádat osoba samostatně výdělečně činná nebo společnost podnikající v České republice, a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

 


 Zdroj: MPO a ČMSZP


Rámcové vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů k povinnosti evidovat provedené testy v souvislostech s GDPR naleznete na webu ÚOOU na adrese https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnemu-testovani-zamestnancu-ve-nbsp-firmach/d-48379. Podle informací z Ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu. 


Další vzory naleznete níže

AKTUÁLNĚ COVID19 – co by se mohlo hodit

 

 

Podrobnější metoditu připravila také SPD ČR – ten naleznete ZDE, ale doufáme, že naše zkrácená verze je pro úspěšné zavedení testování dostatečná.