Charakteristika vyřazovaných specifických LFA

Analýza vyřazovaných LFA-S

 

Počet a seznam podniků hospodařících na území vyřazovaných LFA-S

krajinaByly posouzeny oblasti LFA-S, které nesplnily podmínky pro zařazení do ANC-O v rámci redefinice LFA. Jedná se celkem o 89 katastrálních území, z nichž u 39 k.ú. nesplnila obec požadovaný podíl znevýhodněné z. p. na základě biofyzikálních kritérií a u 50 k.ú. tyto podmínky obec splnila, avšak následně byla vyřazena vlivem aplikace jemného doladění.

Hospodaření ve vyřazovaných LFA-S se dotýká 655 podniků (zdroj LPIS 2015), z toho 262 podniků má ve vyřazovaných LFA-S více než 50% zemědělské půdy oprávněné k platbě ANC.

Podniky, které hospodaří převážně ve vyřazených LFA-S obhospodařují celkem 10 064 ha zemědělské půdy, z toho přímo ve vyřazených oblastech LFA-S obhospodařují 7 510 ha. Celkově chovají tyto podniky 5382 kusů skotu, 2637 ks ovcí a 162 ks koz (jsou započtena i zvířata chovaná mimo vyřazovaná k.ú.).

 • Z.p. podniků převážně hospodařících v LFA-exS celkem (ha) – 10 064
 • Z.p. podniků převážně hospodařících v LFA-exS (jen LFA-exS) (ha) – 7 510
 • INTENZITA PŘEŽVÝKAVCŮ (VDJ/ha.z.p.) – 0,45
 • SKOT celkem (ks) – 5 382
 • SKOT přepočet (ks) – 4 061
 • OVCE celkem (ks) – 2 229
 • OVCE přepočet (ks) – 2 673
 • KOZY celkem (ks) – 162
 • KOZY přepočet (ks) – 119

Na základě jakých kritérií byla do LFA-S zařazena k.ú., která od roku 2018 nesplňují kritéria pro zařazení pro ostatní ANC

Kritéria LFA-S v rámci PRV 2007-13:

 • Bodová hodnota nižší než 80 % průměru ČR nebo
 • Bodová hodnota nižší než 90 % průměru ČR a zároveň sklonitost vyšší než 7o na více než 50 % zemědělské půdy hodnoceného území
 • aproximace

Z celkového počtu vyřazených LFA-S bylo 68 zařazeno na základě kritéria bodová hodnota nebo kombinace bodová hodnota a sklonitost a 21 k.ú. bylo zařazeno na základě tzv. aproximace založené na míře zatravnění území. Kritéria pro zařazení do současných LFA-S popisuje tabulka níže.
Rozdělení oblastí LFA-S, které nesplnily podmínky pro zařazení do redefinovaných ANC-O, podle kritérií, na jejichž základě byly zařazeny do LFA-S – počet k.ú. a suma z. p.

Kritérium pro zařazení Počet k.ú. Výměra LPIS (ha)
body < 34 58 9 657
body mezi 34 a 38 a sklonitost nad 7° na více než 50% území 9 1 356
aproximace 21 5 006
splnil na úrovni obce 1 371
Celkem 89 16 390

Zdroj: LPIS k 31. 5. 2015

 

Zpracoval: ÚZEI, prosinec 2016

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.