Změna v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny v rámci podávání žádostí o finanční podporu

V návaznosti na zprávu auditního šetření Evropské komise probíhají změny v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny. Jedná se zejména o činnosti spojené s vnitřním fungováním organizace producentů a prováděním zemědělské činnosti jejich členů po celou dobu trvání uznání v souladu s naplněním požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892 a nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Na straně platební agentury je nezbytné zlepšit nastavení kontrolního systému, pokud jde o zpřesňování a vyhodnocování podmínek uznání organizací producentů a způsobilosti uplatňovaných výdajů. V souvislosti s tím je nutná jednoznačná identifikace výdajů uskutečněných organizacemi producentů v rámci operačních programů.

Změny byly promítnuty následujícím způsobem. Žádost o vyplacení roční podpory na schválený operační program a Žádost o vyplacení zbývající částky podpory na schválený operační program byla rozšířena o tyto informace:

1. hodnota produkce jednotlivých členů uvedená na trh prostřednictvím organizace producentů za kalendářní rok podpory

2. hodnota produkce uvedená na trh přímo členem mimo uznanou organizaci producentů za kalendářní rok podpory

3. podíl na kapitálu každého člena v uznané organizaci producentů

4. seznam dílů půdních bloků každého člena uznané organizace producentů, na kterých se pěstují produkty, pro které byla organizace producentů uznána, a druh produktu ovoce nebo zeleniny

5. právní titul k jednotlivým dílům půdních bloků, na kterých se pěstují produkty, pro které byla organizace producentů uznána, společně s výší jejich výměry v ha

6. přehled vykonávaných hlavních činností organizace producentů v souladu s čl. 152 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

7. přehled činností, které jsou zajištěny externím subjektem dle čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a v souladu s čl. 152 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

8. seznam odběratelů produkce uvedené na trh prostřednictvím organizace producentů

9. doklady prokazující výdaje společně se smlouvami, které jsou k nim vázány

10. doklad o uvedení faktury v hlavní účetní knize v případě uplatňovaných výdajů fakturovaných v cizích měnách, a pokud existuje smlouva o kurzu vystavená bankou, je nutné předložit i tuto smlouvu

11. aktuální znění stanov v případě jejich změny v kalendářním roce, za který je podpora požadována

12. zápis z členské schůze v případě změny členské základny nebo stanov v kalendářním roce, za který je podpora požadována

13. čestné prohlášení v případě neuplatňování „Podpory na úhradu nákladů spojených s pojištěním speciálních plodin“ u PGRLF

14. v případě uplatňování „Podpory na úhradu nákladů spojených s pojištěním speciálních plodin“ u PGRLF je nutné doložit:

14.1 pojistnou smlouvu včetně stanovení výše pojistky

14.2 potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném s rozdělením na speciální a ostatní plodiny za období, pro které se podpora požaduje

Aktuální podoby formulářů k žádostem o vyplacení finanční podpory a související přílohy jsou k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních podpor pro organizace producentů > Ke stažení > Formuláře. Ke stažení zde. Výše uvedené změny jsou popsány v Příručce pro žadatele „SCHVÁLENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V ODVĚTVÍ OVOCE A ZELENINY“, která je k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních podpor pro organizace producentů > Ke stažení > Příručka, důležité dokumenty. Ke stažení zde. Státní zemědělský intervenční fond Oddělení organizací producentů a mléka