SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v loňském roce. Tento týden se začalo s vydáváním rozhodnutí v rámci tří dotačních titulů. Od včerejšího dne jsou vydávána rozhodnutí na VCS – telata masného typu. Počínaje dneškem následují rozhodnutí na Greening a Přechodné vnitrostátní podpory. V případě dotace na VCS – telata masného typu jde o jednu z Dobrovolných podpor vázaných na produkci, jež jsou zaměřeny na citlivé sektory čelící nějakým obtížím, zároveň jsou ale velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O dotaci na masná telata si požádalo 6 527 žadatelů, mezi které bude rozděleno přes 646 milionů korun. Sazba je 8 083, 99 korun na VDJ. Cílem tohoto dotačního opatření je podpořit chovatele masných telat. Žádost je možné podat na masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března roku podání žádosti. Greening je nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné platby na plochu. Loni si o tuto dotaci požádalo 30 217 zemědělců, mezi které bude rozděleno 6, 67 mld. Kč. Sazba je 1 884,30 korun na hektar. Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby poskytované k Jednotné platbě na plochu (SAPS), které jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky. Poskytují se na zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy. Sazby na jednotlivé oblasti PVP jsou uvedeny na www.szif.cz. O dotaci si zažádalo 28 386 zemědělců; celkem je na podporu vyčleněno 596 milionů korun. Pro výplatu všech podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře,

2. přes datovou schránku,

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,

4. poštou,

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz.