Podrobné podmínky pro vyplacení zálohy v rámci 10. kola příjmu Programu rozvoje venkova

 1) Kdo může požádat o vyplacení zálohy z Programu rozvoje venkova?

O vyplacení zálohy si mohou požádat příjemci dotace, kteří podali žádost o dotaci v 10. kole příjmu Programu rozvoje venkova a mají podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace.

2) O jakou výši zálohy si může příjemce dotace požádat?

Záloha může být poskytnuta max. ve výši 50 % celkové výše schválené dotace ve chvíli podání žádosti o vyplacení zálohy z PRV, tj. zohledňuje se případné snížení dotace uváděné v Dohodě na základě podaných Hlášení o změnách. Pokud dojde ke snížení dotace po schválení žádosti o vyplacení zálohy z PRV, nemá tato změna na výši zálohy již vliv.

3) Kdy může příjemce dotace požádat o vyplacení zálohy?

Nejdříve po podpisu Dohody o poskytnutí dotace a nejpozději do 9 měsíců od data podpisu Dohody.

4) Kolik Žádostí o vyplacení zálohy může příjemce dotace podat?

K jedné Žádosti o dotaci může příjemce dotace podat pouze jednu Žádost o vyplacení zálohy z PRV.

5) Jak se podává Žádost o vyplacení zálohy z Programu rozvoje venkova?

Formulář Žádosti o vyplacení zálohy z Programu rozvoje venkova podává příjemce dotace prostřednictvím Portálu farmáře. Jiný způsob podání nebude akceptován.

6) Co potřebuje příjemce dotace k podání Žádosti o vyplacení zálohy z PRV?

Bankovní záruku složenou na SZIF ve výši 100 % požadované částky zálohy. Číslo bankovní záruky je povinné pole žádosti o vyplacení zálohy, proto doporučujeme příjemci dotace podávat žádost o vyplacení zálohy až po obdržení e-mailového potvrzení SZIF o složení bankovní záruky (viz níže bod 7). Dále příjemce dotace doloží kopii dokladu o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude záloha vyplacena. Doklad je povinnou přílohou k žádosti o vyplacení zálohy. Pokud příjemce dotace doklad již předložil na SZIF v souvislosti s administrací jiné žádosti a číslo účtu zůstává stejné, doklad se nepředkládá.

7) Jak se skládá bankovní záruka na SZIF?

Bankovní záruku vyhotovuje příjemci dotace banka dle předepsaného vzoru SZIF (k dispozici na www.szif.cz – SZIF poskytuje – Společná organizace trhů – Záruky – KE STAŽENÍ – Formuláře – dokument „PRV – Jednoduchá bankovní záruka“, „PRV – Bloková bankovní záruka“). Vystavení bankovní záruky může trvat i několik týdnů, proto je nutné si bankovní záruku začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem. Originál záruční listiny banka doručí přímo na centrální pracoviště SZIF do Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu, Ve Smečkách 33, Praha 1.

Příjemce dotace sdělí tyto kontaktní údaje bance. Záruka se považuje za složenou dnem, kdy je příslušná záruční listina přijata oprávněným pracovníkem SZIF. Podrobné informace o bankovních zárukách, jejich přijetí, uvolnění a propadnutí jsou uvedeny v Příručce pro žadatele – záruky (www.szif.cz – SZIF poskytuje – Společná organizace trhů – Záruky – Ke stažení – Důležité informace – Příručka pro žadatele).

8) Jak bude příjemce dotace informován o složení bankovní záruky a jejím schválení ze strany SZIF?

Ve vzoru bankovní záruky je pod vlastním textem záruky uvedeno pole E-mailová adresa žadatele pro zaslání informace o přijetí bankovní záruky na SZIF. Pokud příjemce dotace bance údaje předvyplňuje, doporučujeme, aby zde uvedl svůj email. Pokud všechny údaje v záruce vyplňuje banka, měl by požádat banku o jeho vyplnění. Po kontrole záruky odesílá SZIF na tento kontaktní e-mail informaci o přijetí nebo zamítnutí záruky včetně čísla bankovní záruky, které příjemce dotace uvádí do žádosti o vyplacení zálohy. Příjemce dotace se může na SZIF obrátit i telefonicky nebo emailem. Kontaktní údaje pro informace k bankovním zárukám: Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu email: záruky@szif.cz infolinka SZIF: +420 222 871 871 tel. kontakty přímo na pracovníky oddělení záruk:

Monika Doležalová +420 703 197 139

Romana Černá +420 703 197 138

Vladana Kubešová +420 703 197 158

9) Kdy bude příjemci dotace vyplacena záloha?

Po podání žádosti o vyplacení zálohy bude provedena kontrola žádosti. O výsledku kontroly bude příjemce dotace informován. V případě zjištěných nedostatků bude příjemce vyzván k doplnění či opravě. V případě, že nebudou zjištěny nedostatky, bude příjemci dotace schváleno vyplacení zálohy. Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku jeho schválení.

10) Bude prováděna kontrola u příjemce dotace týkající se „proinvestování“ zálohy před podáním Žádosti o platbu?

Předložením žádosti o vyplacení zálohy nejsou nijak dotčena pravidla pro provádění kontrol, tj. kontroly mohou být prováděny od zaregistrování žádosti o dotaci, stejně jako u jiných projektů. Nicméně vyplacení zálohy není podmíněno kontrolou na místě.

11) Musí příjemce dotace informovat SZIF o využití zálohy?

Příjemce dotace je povinen prostřednictvím Portálu farmáře podat informace o výši čerpání vyplacené zálohy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, pokud již nebyla v daném roce vyúčtována, a to vždy do 10. ledna následujícího kalendářního roku.

12) Co se stane, když dojde ke snížení konečné částky dotace?

V případě, že příjemce dotace nezrealizuje všechny výdaje, na které je poskytnuta dotace nebo bude uplatněna sankce/korekce a dojde ke snížení částky dotace, bude v rámci administrace Žádosti o platbu zúčtována přijatá záloha. V případě, že bude poskytnutá záloha vyšší než konečná dotace, bude příjemce dotace vyzván k vrácení finančních prostředků na účet SZIF do 30-ti kalendářních dnů od doručení Oznámení o výši dotace. Pokud příjemce dotace finanční prostředky nevrátí, je s ním zahájeno řízení o propadu záruky dle správního řádu.

13) Co se stane, když bude ukončena administrace žádosti o dotaci ze strany SZIF/příjemce dotace a je vyplacena záloha?

Pokud bude ukončena administrace Žádosti o dotaci, příp. Žádosti o platbu, ze strany SZIF nebo ze strany příjemce dotace, bude příjemce dotace vyzván k vrácení finančních prostředků do 30-ti kalendářních dnů od doručení výzvy. Pokud příjemce dotace finanční prostředky nevrátí, je s ním zahájeno řízení o propadu záruky dle správního řádu.

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor projektových opatření rozvoje venkova