Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

V Praze dne 24. března 2020

Chtěli bychom informovat žadatele, že v sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření ZZP 2020.  Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 žadatel nalezne na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811  v sekci „Ke stažení“ – Formuláře ohlášení a žádostí.

Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. června 2020 v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotaci v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).
 
Upozornění! Žadatelům, kteří nepodají Ohlášení o vstupu do opatření 2020 do konečného termínu  15. června 2020, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu 2020
Důležité Upozornění pro žadatele o podporu na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení: 

Aktualizace tabulky přílohy č. 1. Dochází k vynětí dřeviny Jedle obrovská (JDO) a tím  i k vyloučení této dřeviny z podpory v rámci tohoto opatření. Vyjímají se některé cílové hospodářské soubory (dále jen „CHS“) u dřevin stávajících (CHS 31 a 35), CHS 45 u borovice lesní (BO) a CHS 47 u smrku ztepilého (SM). Dochází také k navýšení minimálního počtu sadebního materiálu  u dřeviny dub zimní (DBZ) v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc kusů na 1 hektar.
 Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení, nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti  o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
 Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu  na příslušných CHS podle aktualizované přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 
 Pokud žadatel neprokáže právní důvod k užívání zemědělské půdy podle § 3g odst. 4 zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, dotace se na díl půdního bloku (případně na jeho část) neposkytne.
 Od roku 2021 se uzavírá se příjem žádostí v rámci opatření Zalesňování a zakládání lesů, vzhledem k tomu, že nařízení implementuje toto opatření z Programu rozvoje venkova na období 2014 ― 2020, které končí rokem 2020.

Příjem Ohlášení bude v roce 2020 probíhat přednostně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Informace o podání Ohlášení prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

Pro získání základních informací a odpovědí k opatření je doporučeno využít dokument: Nejčastější dotazy, který je součástí sekce opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů/Ostatní.

V rámci webu www.szif.cz sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním Ohlášení je doporučeno se s těmito dokumenty seznámit.