Brífink k bilaterálnímu jednání ve věci auditu ke střetu zájmů

Zástupci Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na dnešním brífinku s novináři informovali o průběhu včerejšího dvoustranného jednání, které se mezi zástupci Evropské komise – Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a zástupci ČR uskutečnilo v Bruselu v rámci auditního šetření ke střetu zájmů.

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír a generální ředitel SZIF Martin Šebestyán především upozornili na stále trvající důvěrný charakter bilaterálního jednání a probíhajícího auditního šetření. Požadavek na trvající zachování důvěrnosti byl zdůrazněn zástupci EK hned v úvodu včerejšího dvoustranného jednání. Tento požadavek omezuje rozsah informací, které je možné ze včerejšího bilaterálního jednání poskytnout. „Obsahem jednání byly tři oblasti předběžných zjištění učiněných auditory DG AGRI, a to střet zájmů premiéra ČR, oblast nastavení některých podmínek a postupů v Programu rozvoje venkova a možný střet zájmů ministra zemědělství. Pokud jde o střet zájmů premiéra ČR, byly ze strany českých zástupců vysvětleny důvody neaplikovatelnosti § 4c zákona o střetu zájmů na dotace poskytované SZIF“, řekl generální ředitel SZIF Martin Šebestyán. Dále byla diskuse vedena k pravidlům pro použití vnitrostátního práva orgány EU, která ve svých rozsudcích stanovil Soudní dvůr EU. V rámci projednávání tohoto bodu dospěly obě strany ke sblížení svých stanovisek, pokud jde o projekty dosud proplacené platební agenturou společnostem koncernu AGROFERT. Zástupci EK potvrdili, že kromě jednoho projektu jsou všechny dosud proplacené projekty způsobilé a budou následně refundovány z rozpočtu EU. „Pokud jde o oblast nastavení Programu rozvoje venkova a jeho administraci, poskytli zástupci ČR informace vedoucí k vyjasnění nastavení některých opatření a postupů. Některé další informace budou ze strany EK oficiálně vyžádány v rámci zápisu z jednání, tj. po jeho odsouhlasení“, vysvětlil náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů Jiří Šír. Co se týká potenciálního střetu zájmů ministra zemědělství, poskytli zástupci ČR představitelům DG AGRI informaci o tom, že byly prověřeny postupy a úkony ministra zemědělství a nebyl zjištěn konkrétní úkon, kterým by došlo k naplnění střetu zájmů. Z tohoto důvodu bude SZIF pokračovat v administraci dvou pozastavených projektů skupiny AGROTRADE. Další postup auditního šetření bude takový, že EK zašle do 30 pracovních dnů návrh zápisu z bilaterálního jednání. Po obdržení české verze bude mít ČR 15 pracovních dnů na odeslání připomínek. V rámci zápisu budou ze strany EK rovněž vyžádány některé doplňující podklady v přiměřené lhůtě. Po jejich obdržení bude mít EK lhůtu 6 měsíců na vydání konečné zprávy.

Lenka Rezková

tisková mluvčí SZIF