Reakce SZIF na článek o dotacích

Reakce SZIF na článek o dotacích

Praha 7. srpna 2018 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) minulý týden

„Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“. Autor zde vytrhává věci z kontextu a velmi hanlivým způsobem osočuje SZIF. Obviňuje ho z vytváření nesmyslných podmínek pro čerpání zemědělských dotací v rámci Programu rozvoje venkova. Na začátku bychom chtěli připomenout, že je SZIF vázán především evropskou legislativou a pravidly, které schvaluje členský stát. Uvědomujeme si, že pravidla a podmínky pro získání dotací nejsou vždy jednoduché, ale rozhodně popíráme, že bychom k jejich zhoršení přispívali.

Pokud bychom totiž zbytečně zatěžovali naše žadatele, mělo by to dopad i na zaměstnance SZIF, kteří žádosti administrují. Jinými slovy – každé zjednodušení dotačních podmínek je pozitivní nejenom pro žadatele, ale také pro nás jako platební agenturu. SZIF i Ministerstvo zemědělství (MZe) dlouhodobě usilují o zjednodušování podmínek a postupů pro žadatele, ať už přípravou řady elektronických nástrojů, které omezují „papírování“ a zvyšují uživatelský komfort, nebo úpravou Pravidel pro žadatele. Vždy však v rámci mantinelů stanovených evropskými i národními právními předpisy. Zároveň SZIF a MZe musí zohledňovat nálezy kontrolních orgánů, které jejich činnost pravidelně auditují. Právě zadávání zakázek bývá často předmětem kontroly národních i evropských auditních orgánů a například chybějící zákaz nákupu od osoby blízké, pokud nebylo provedeno otevřené výběrové řízení, jak je zmiňováno v článku, byl jedním z kontrolních nálezů.

V článku ASZ se píše o nejnovějším „kreativním“ výkladu SZIF, co se týká nákupu zvířat nebo strojů od osoby blízké či majetkově nebo personálně propojené. Autor tím zřejmě reagoval na informaci k přímému nákupu, kterou jsme zveřejnili na našich webových stránkách 24. 7. 2018. Nejde o žádnou novinku, ale o rekapitulaci toho, co již dlouhodobě platí. Tuto informaci jsme publikovali v dobré víře proto, že se na ni žadatelé velmi často ptají, a zároveň abychom předešli jejich chybnému postupu, což by mohlo zbytečně ovlivnit výši dotace.

Mladý začínající zemědělec si zvířata i stroje od rodičů koupit může, pokud bude jejich nabídka ve výběrovém řízení nejvhodnější. Veřejné zakázky vedou k transparentnosti, rovnému zacházení a zamezení diskriminace. Je třeba si uvědomit, že v rámci Programu rozvoje venkova jsou žadatelům poskytovány veřejné prostředky. A právě proto, že tyto prostředky žadatelé využívají pro své soukromé investice, musí dodržovat řadu zásad, které by jinak v rámci běžných soukromoprávních vztahů dodržovat nemuseli. Nakonec je i v zájmu samotného žadatele, aby jeho nákupy proběhly co nejhospodárněji. SZIF, jako poskytovatel dotace, má povinnost dodržování těchto principů kontrolovat. Zároveň ověřuje i přiměřenost výdajů, na které je požadována dotace. K tomu jako jeden z klíčových nástrojů slouží právě výběrové řízení. A právě proto, že zákon o zadávání veřejných zakázek blíže neupravuje pravidla pro zakázky malého rozsahu, ani pro zakázky, kde dotace nepřesahuje 50 %, musí být tato pravidla nastavena.

Nelze očekávat, že by žadatelé mohli získat 100 % dotaci, tak jak je tomu například v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, na přímý nákup statisícových investic bez jakéhokoli transparentního výběru a pravidel, jak by si autor článku představoval. A nákup od osoby blízké v tom nemůže být výjimkou, ba právě naopak. Většina čtenářů nám dá jistě za pravdu, že i v běžném životě (nemusí jít právě o žádosti o dotace) si děláme průzkumy a porovnáváme, co je kde levnější a v jaké kvalitě. Obzvlášť u nákupů, které jsou cenově nákladnější. ASZ dále uvádí, že SZIF aktivně diskriminuje rodinné farmy. Přitom speciálně o operaci 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců mohou žádat pouze mikro a malé podniky a v posledním 6. kole PRV byl největší zájem právě o tuto operaci. SZIF přijal 377 žádostí a všechny doporučil k další administraci. Co se veřejných zakázek týká, je třeba zdůraznit, že k nim SZIF přistupuje vždy individuálně, protože také každý projekt je jedinečný. Platební agentura se snaží žadateli v rámci klientské podpory poradit nejvhodnější možné řešení v jeho konkrétním případě. Žadatel má však vždy možnost své řešení (dělení či slučování v rámci zakázek) obhájit, a pokud dodrží zmíněné základní principy a podmínky Pravidel, jsou tato řešení akceptována. V případě nesouhlasu s postupem se může žadatel obrátit na Přezkumnou komisi nebo podat podnět na Antibyrokratickou komisi.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF