MZE: Často kladené otázky seznam otázek a odpovědí v souvislosti s koronavirem

Jsme jezdecký areál, kde mají soukromí majitelé ustájené své koně. Mohou majitelé na nezbytně nutnou dobu přijít ke svým koním a zajistit nejdůležitější činnosti (opohybování koní).  

Mezi výjimkami z karantény je „zajištění péče o zvířata“, kam je možné zařadit kromě krmení a místování také opohybování koně.

 

V rámci programu PRV nám dobíhá nejzazší datum k podání Žádosti o proplacení (akce je dokončena a uhrazena), ale z důvodů mimořádných opatření byla zrušena již naplánovaná kolaudace a nebudu schopen obstarat povinné listiny (s datem do termínu podání Žádosti o proplacení), nebo jiná vyžadovaná potvrzení přímo vázána na stavební kolaudaci – hygiena. Lze na akci pardonovat pozdější datum kolaudace, tedy až po termínu nebo rovnou přijdu, i když pochybení nebylo na mé straně, o veškerou dotaci? 

V případech, že žadatelé nebudou moci dodržet nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení v důsledku omezení způsobeného pandemií COVID-19 může být tato lhůta prodloužena. Příslušná aktualizace pravidel pro žadatele již byla schválena ministrem zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prodlouzeni-terminu-pro-podani-zadosti-o.html).

Žadatelé mohou předkládat změnu ve formě Hlášení o změnách na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím portálu Farmáře. Případné konkrétní dotazy ve vztahu k projektům je možné konzultovat přímo s příslušnými regionálními odbory SZIF.

 

Chtěli bychom se zeptat, zda můžeme v době karantény prodávat ryby na našich sádkách? 

Ano. Prodej ryb na sádkách je možný. Vztahuje se na něj výjimka dle usnesení vlády, protože prodej ryb na sádkách je služba pro obyvatele, konkrétně zásobování.

 

Mohu za současné situace jít, jako soukromá osoba, asanovat kůrovcovou kalamitu ve svém lese a plnit tak zákonnou povinnost?

Ano. Podle našeho výkladu se na Vás vztahuje výjimka.

 

Můžu chodit na ryby nebo ne? A jak je to s lovem a včelařením?

Ano, to je možné.

Myslivost:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Rybaření:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena

 

Zabývá se ministerstvo, v souvislosti s událostmi kolem covid 19, doporučením pro zemědělce, aby okamžitě zaorali řepku a zaseli obiloviny? ¨

Řepka olejná se v převážné většině seje na podzim, proto se v tuto dobu dostává již do fáze plného růstu.

Úpravy či radikální změny osevních postupů v únoru či březnu, v době počátku vegetace, zahájení jarních polních prací, které jsou smluvně navázány na dodávky osiv, sadby, pracovníků apod., prakticky nejsou možné.

Využití řepky je zhruba ze dvou třetin výroby převážně pro potravinářský průmysl (např. řepkový olej), pro zemědělství jako krmivo (řepkové pokrutiny např. jako alternativa pro dováženou sóju).

Výměra řepky za rok 2019 je zhruba 12,8 % z výměry orné půdy v ČR.

Případné změny osevních plánů a postupů s ohledem na specifika jednotlivých komodit lze udělat nejdříve na další vegetační sezónu, tedy 2021.

Co se týče zvýšení plochy obilovin, v tuto roční dobu, je situace obdobná jako u řepky a všech ostatních plodin, chmelnic, vinic a sadů.

Plocha obilovin se pohybuje ročně okolo 45 % výměry orné půdy, soběstačnost ČR okolo 150 %. ČR je tedy soběstačná, velké množství produkce je prodáváno mimo ČR.

 

Jsou zrušené informační semináře, které byly každoročně pořádané SZIF a dalšími organizacemi, a které mají vazbu na změny v LPIS a podání Jednotné žádosti. Jak zemědělci získají informace?

Informovanost žadatelů k environmentálním opatřením před podáním jednotné žádosti v roce 2020: Vzhledem k aktuálnímu vývoji a prevenci šíření onemocnění COVID-19 byly semináře k environmentálním opatřením Společné zemědělské politiky (SZP) zrušeny. Informovanost žadatelů před podáním jednotné žádosti bude zajištěna alternativně na webových stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v sekci Dotace. Prezentace, které měly být přednášeny na seminářích, jsou umístěny v sekci Dotace v záložce Aktuality:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prezentace-k-seminarum-environmentalni-2.html

MZe rovněž postupně vytváří audio formu těchto prezentací i s doplňujícím komentářem. Tyto webové prezentace jsou postupně zveřejňovány opět na stránkách eAGRI ve výše uvedené záložce.

Metodiky k environmentálním opatřením budou k dispozici na eAGRI v druhé polovině března 2020 a v tištěné podobě na OPŽL do poloviny dubna 2020.

 

Řešíme péči o hospodářská zvířata v uzavřených oblastech. Existují nějaká Pravidla pro přístup ošetřovatelů ke zvířatům v takovém případě? Se kterými institucemi tuto situaci řešit?

Na péči o zvířata se vztahuje výjimka z vládního nařízení o omezení volného pohybu. Tedy, je povolená. Pokud krajská hygiena nenařídí jinak, doporučujeme dodržovat přitom obecná pravidla – neshlukovat se, nosit roušky, dezinfikovat. Případně se rovněž můžete informovat nebo sledovat aktuální informace centrální Agrární komory.

 

Jsme zemědělské družstvo, máme  500 dojnic, u kterých máme v pondělí kontrolu užitkovosti.  Tu provádí smluvní firma, to znamená cizí dva pracovníci celý den ve stáji s našimi pracovníky. Máme možnost (ale pouze jednou za  rok) tuto kontrolu neprovést celou, ale pouze propočtem dat z počítače, bez fyzické účasti. To je v pořádku pouze do doby příští kontroly za měsíc. Kdyby  situace  nedovolovala podruhé  provést další kontrolu, nebude dojnicím uzavřena laktace. Z tohoto důvodu přijdeme o dotaci na Kontrolu užitkovosti a  dotaci za Q CZ. Zohlední stát tuto okolnost anebo  máme provést tuto kontrolu s cizími pracovníky ve stáji.

Pokud některým veřejnoprávní orgánem nebyla přijata opatření zamezující provádění kontroly užitkovosti, je možné tuto kontrolu a mnoho jiných činností (inseminační služby, veterinární služby, navážení krmiv, nákup a prodej zvířat a živočišných produktů, údržby a opravy v provozu živočišné výroby apod.) provádět za dodržení všech nařízených opatření. Tuto kontrolu můžete však dle Vašeho rozhodnutí v rámci pravidel provádění KU neprovést a nebude to mít žádný další dopad, tak jak se tomu děje kdykoliv jindy v případě výskytu jiných problémů v jiných chovech.

Pokud by nebylo možné provedení KU v rámci dodržení nařízených opatření daným veřejnoprávním orgánem, jednalo by se při posuzování dodržení pravidel pro provádění KU, dále pravidel pro režim kvality Q CZ, na to návazné dotační programy 19.A. nebo 20.A. o posouzení v rámci vyšší moci a tato záležitost by byla zohledněna.

 

Mám plemenného hřebce, jak to je s připouštěním? Mohou lidé přepravit k nám klisnu nebo ne? Případně, můžeme přepravit hřebce na odběr sperma k vytvoření inseminačních dávek?

Připouštění hospodářských zvířat probíhá beze změny. Pokud se nacházíte v uzavřené oblasti (Litovel, Uničov) je nutné si obstarat výjimku u příslušné Krajské hygienické stanice.

 

Mohou zemědělci, kteří mají hospodářství za hranicí, mezi Německem a ČR a Rakouskem a ČR, překračovat hranici?

Ano. Výjimku řeší rozhodnutí ministra vnitra:

Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 203 a na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020

stanovuje

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na:

(šestá odrážka od konce)

-… , zemědělci hospodařící na území sousedního státu v příhraničí

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

V praxi by to mělo být tak, že by se pracovníci překračující hranici neměli s nikým potkávat a měli by obdělávat pozemky hned za státní hranicí.

Doporučujeme zemědělcům vytisknout si dokument v internetovém odkazu pro případnou komunikaci s Policií ČR.

 

Mohou zemědělci v zemědělských strojích překračovat zelenou hranici, nebo ne?

Ano, zemědělec může překročit hranici na zemědělském stroji, který potřebuje k obhospodařovávání svých polí/hospodářství.

 

Jaké prostředky používat pro desinfekci v zemědělských a potravinářských provozech?

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:  

Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu.

  • Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu – kliky, madla, stoly, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet, volant, ovládací panely, páčky.

Dezinfekce;

  • V případě nánosu biologického materiálu (krev, hlen) se však účinnost chlorových dezinfekčních prostředků snižuje. Plochy kontaminované biologickým materiálem se nejdříve pokryjí jednorázovým ubrouskem apod. zvlhčeným dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností, po stanovené době působení je odstraní, plocha se mechanicky očistí vodou a detergentem. Po zaschnutí se znovu dezinfikuje. Použité ubrousky poté vložit do igelitového sáčku, zavázat na uzel a vyhodit. Místo vydezinfikovat.
  • < >< >Doporučuje se zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce ploch a povrchů. Přednost se dává dezinfekci otřením. Při dezinfekci postřikem může vznikat infekční aerosol a není zaručeno, že všechny plochy budou ošetřeny. Lze to také provést tak, že se plochy postříkají, pak otřou a pak znovu postříkají. Při práci je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky, aby lidé postřikové roztoky nevdechovali.
  • Po skončení práce se úklidové prostředky použité k mytí a dezinfekci důkladně očistí, pokud lze vyperou a usuší (mopy, hadry, kbelíky apod.). Dezinfekční a čistící přípravky se podle stupně zašpinění a velikosti ošetřené plochy mění za roztoky nové, čerstvě připravené.
  • Pracovníci provádějící úklid a dezinfekci používají při práci osobní ochranné pracovní pomůcky.
  • Po opakované dezinfekci rukou alkoholovým přípravkem, které se dávají na suché ruce,po častém umytí rukou mýdlem a vodou a jejich osušení jednorázovým ubrouskemse ruce po skončení práce ošetří regeneračním krémem.

Co máme dělat, pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je nemocný, případně v karanténě?

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav:

1 – Pokud v zemědělském provozu pracuje zaměstnanec, který je: nemocný, ale netestovaný a nemá v anamnéze kontakt s potvrzeným případem ani pobyt v rizikové zemi podle nařízení vlády,   potom je doma na normální neschopence a hygiena jej netestuje. Kromě praktického lékaře nemusí nikoho kontaktovat.

2 – Pokud je podezření na onemocnění způsobené koronavirem, je v karanténě, případně má pozitivní test – podnik nemusí provádět žádná povinná opatření. Krajská hygienická stanice se bude zajímat, s kým byla pozitivní osoba v kontaktu. O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (hygiena, Ministerstvo zdravotnictví) a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.

Potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“ vystaví ošetřující lékař nebo hygienik (https://www.cls.cz/dokumenty/dopis_neschopenky.pdf). Bylo-li toto nařízení vydáno, je právně závazné a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba dodržet. Pokud by se ve firmě pohybovala pozitivní osoba, doporučujeme dodržet pokyny (uvedeny níže). Při podezření na nákazu může nemocný zůstat doma, pokud se tak se zaměstnavatelem domluví.

Aktuální informace k potravinářským podnikům najdete zde: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/mikrobiologicke-kontaminanty stran veterinárních opatření prosím kontaktujte Státní veterinární správu.

Pokyny

Obecně, v místech, kde se pohyboval nakažený novým koronavirem, je potřeba vydezinfikovat rizikové povrchy a plochy, řádně vyvětrat prostory ve kterých se pohyboval. Záleželo by také na tom, jak dlouho by v místě pobýval a jakou činnost by provozoval. Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu. Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu – kliky, madla, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet. Kde je to možné, doporučujeme home office.

Pokud zaměstnanec bude testován pozitivní na nový koronavirus, kontaktujte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici, která vydá nařízení a opatření. Pokud se tato osoba nachází na pracovišti, bude mít nasazenu roušku, a pokud je to možné bude prostorově oddělena od ostatních, dále se postupuje podle zdravotního stavu: osoba jde domů pokud možno vlastní dopravou. Pokud by tato osoba potřebovala akutní ošetření, voláte 112 nebo 155 a upozorníte je na všechny podstatné skutečnosti. Osoba, která by se o nemocného musela starat v rámci první pomoc, by ideálně měla mít nasazenu roušku nebo respirátor a pokud je to možné také ochranné brýle a jednorázový ochranný plášť přes vlastní oděv. S tímto ochranným materiálem by se dále pak postupovalo jako s infekčním – vhodit do igelitového pytle, zavázat, vyhodit.

Orgány ochrany veřejného zdraví by po vás v takovémto případě požadovaly seznam všech kontaktů, které s danou osobou přišly do styku.

Osobní ochranná opatření jsou v současné chvíli zásadní pro všechny občany ČR; pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou (alespoň 20 sek.), smrkat, kýchat a kašlat do (papírového) kapesníku nebo kašlat a kýchat do ohbí rukávu, kapesník následně vyhodit a ruce řádně umýt, vydezinfikovat, vyhýbat se nemocným jednotlivcům, často provádět dezinfekci rukou a předmětů, jichž se běžně dotýkáme, pokud toto lze, dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70 %).

Státní zdravotní ústav doporučuje všem občanům, aby měli pro případ potřeby dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, klávesnice aj.) používat jednorázové rukavice. Omezte cestování a vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Je vhodné zaměstnance poučit, že osoby s příznaky respirační infekce by měly raději zůstat doma a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře. Při závažném nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavu kontaktujte 155.

Jsme zemědělské družstvo a 6. 5. 2020 končí čtyřletý mandát zvoleným orgánům družstva/ představenstvu a kontrolní komisi. Na tento den připravujeme konání volební členské schůze, které se v průměru zúčastňuje 200-250 členů. Stanovy družstva umožňují udělování plných mocí na zastupování, ale omezují, že člen nebo jiná osoba smí vlastnit max. 10 plných mocí. Pokud se členská schůze nebude moci konat v uvedeném termínu, prosím o stanovisko, jak máme dále postupovat.

Pokud by opatření v kvůli epidemii koronaviru trvala i v květnu, je možné prodloužit mandát zvoleným orgánům družstva do doby, než všechna nařízení pominou. Poté byste měli neprodleně připravit nové konání volební členské schůze.

 

Je možné nějak pomáhat zemědělcům s prací na poli a podobně?

MZe zřídilo facebookové stránky, kde můžete svoji nabídku zveřejnit, případně tam najdete i poptávku po dobrovolnících do zemědělství:

https://www.facebook.com/groups/210584496686612/?source_id=742950425746951

 

Chápu, že při zachování podmínek mohu rybařit, ale jak je to s cestováním za rybařením? Pro většinu je logické, že když mohu rybařit, mohu za tímto účelem i cestovat.

Podle názoru MZe za rybařením cestovat můžete. Samozřejmě za dodržení hygienických pravidel, jako je například nošení roušky a udržování odstupu na místě. Předpokládáme, že většinou se rybář k rybářskému revíru dopraví po vlastní ose autem. Cílem nařízení omezujících pohyb je především zabránit shlukování a k tomu při cestování za rybařením nedochází. Zároveň apelujeme na osobní zodpovědnost každého občana, aby zvážil, jestli jeho pohyb venku může někoho ohrozit.

 

Je možný venkovní prodej např. ovoce, zeleniny, vína, medu, atd.?

Ano, nejde o tržiště, ale prodej mimo provozovnu, ten možný je. Je však nutné dodržovat hygienická opatření, jako udržovat bezpečné rozestupy a nošení roušek.

 

Každé jaro vypomáháme zemědělskému družstvu na pastvinách, kde opravujeme oplůtky pro dobytek. Můžu v dnešní době svolat brigádu na tuto práci?

Ano, ale je nutné neshlukovat se, pokud možno dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 2 metry), nosit roušku atd.