Ministr zemědělství schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2018 sazby plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening), dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) a přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). Podpora greeningu je o 79 milionů korun vyšší než loni, na dobrovolnou podporu vázanou na produkci jde o 39 milionů více než v roce 2017.

Zemědělci dostanou letos na podporu postupů příznivých pro životní prostředí (greening) přibližně 6,651 miliard korun, na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) 3,325 miliard korun a na přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) 650 milionů korun.

 

Platby Sazby (Kč/jednotka)
Greening 1 877,38 Kč/ha
VCS – Škrobové brambory 13 679,08 Kč/ha
VCS – Chmel 15 572,51 Kč/ha
VCS – Ovoce velmi vysoká pracnost 12 071,29 Kč/ha
VCS – Ovoce vysoká pracnost 8 022,59 Kč/ha
VCS – Zelenina velmi vysoká pracnost 11 732,11 Kč/ha
VCS – Zelenina vysoká pracnost 3 591,56 Kč/ha
VCS – Konzumní brambory 4 752,25 Kč/ha
VCS – Cukrová řepa 6 549,92 Kč/ha
VCS – Bílkovinné plodiny 2 218,12 Kč/ha
VCS – Masná telata 8 688,90 Kč/VDJ
VCS – Dojnice 3 687,10 Kč/VDJ
VCS – Ovce a kozy 3 551,78 Kč/VDJ
PVP – Zemědělská půda 141,58 Kč/ha
PVP – Chmel 3 952,77 Kč/ha
PVP – Bramborový škrob 1 279,28 Kč/t
PVP – Přežvýkavci 76,45 Kč/VDJ
PVP – Krávy bez tržní produkce mléka (masné krávy) 87,72 Kč/VDJ
PVP – Ovce a kozy 42,99 Kč/VDJ

Podpory začne zemědělcům od 3. prosince 2018 postupně poskytovat platební agentura Ministerstva zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond.

V roce 2017 dostali zemědělci na greening zhruba 6,572 miliard korun, na dobrovolnou podporu vázanou na produkci 3,286 miliard a ve formě přechodné vnitrostátní podpory přibližně 732 milionů korun.

Greening (tzv. ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd. Platba je hrazená z rozpočtu EU.

VCS (dobrovolná podpora vázaná na produkci) je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Zároveň může být vyplácena pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce. Platba je hrazená z rozpočtu EU.

PVP (přechodná vnitrostátní podpora) slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU. Platba je plně hrazena z rozpočtu ČR.

VDJ (velká dobytčí jednotka) slouží pro účely dotací k vyčíslení finanční podpory na tuto jednotku či výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat. Pro názornost: 1 VDJ = 1 kráva starší 2 let nebo přibližně 7 ks ovcí či koz.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství