Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy – shrnutí informací k podmínkám standardů DZES 2017

 

 V přiložené tabulce pak najdete přehled podmínek včetně dat a termínů plnění.

Standard Podmínky
 

DZES 1

 

DPB sousedící
s útvarem povrchových vod

ochranný pás nehnojené půdy  3 m
DPB s průměrnou sklonitostí vyšší než 7 stupňů ochranný pás nehnojené půdy 25 m (tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem)
použití přípravků na ochranu rostlin v souladu se stanovenou ochrannou vzdáleností od břehové čáry
 

DZES 2

 

Zavlažovací soustavy

držení povolení k nakládání s vodami vydané příslušným vodoprávním úřadem (pro technická zařízení k zavlažování tj. těch, pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii)
DZES 3 Ochrana podzemních vod existence havarijního plánu schváleného příslušným vodoprávním úřadem
držení povolení k vypouštění odpadních vod
zabezpečení skladů nepropustnou úpravou
provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží pro skladování ropných látek nejméně jednou za 5 let
·     provozování odpovídajícího kontrolního systému
DZES 4 Minimální pokryv půdy ·     DPB s průměrnou sklonitostí vyšší než
4 stupně a kulturou standardní orná půda
Možnosti po sklizni založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny
ponechání strniště do založení jarní plodiny
podmítka do založení jarní plodiny
ponechání pásového zpracování
·      osetí meziplodin do 20. září
a ponechání nejméně do 31. října
orba se zapravením tuhých statkových hnojiv nebo kompostu nebo produktů při pěstování rostlin
DZES 5 Omezování eroze SEO půda nebudou se pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok
porosty ostatních obilnin a řepky olejné
na takto označené ploše budou zakládány
s využitím půdoochranných technologií
v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií
při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí
MEO půda erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice
a čirok
budou zakládány pouze
s využitím půdoochranných technologií.
Standard Podmínky
DZES 6 Organické složky půdy a zákaz pálení zákaz pálení bylinných zbytků
minimálně
na 20 % užívané výměry DPB
s druhem zem. kultury orná půda užívané
k 31. květnu v LPIS
Možnosti aplikace tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně
v dávce 25 tun na hektar
aplikace tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar
zapravení ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy (podle zákona
o hnojivech není stanovena minimální dávka)
pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně
od 1. června do 15. července
příslušného kalendářního roku porostem dusík vázajících plodin druhu, a to cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí

(pozn.: jedná se o všechny druhy rodu tolice tedy
i tolice vojtěška)
·    porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat
i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav
v porostu nepřesáhne 50 %DZES 7Krajinné prvky
a invazní rostliny
nezrušení
a nepoškození krajinných prvků
a zem. kultury rybníkmez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, příkop, mokřad,
a zemědělská kultura rybníkzákaz řezu dřevinod 31. března do 1. listopaduregulace netýkavky žláznaténevyskytují se kvetoucí nebo odkvetlé rostlinyregulace bolševníku velkolepéhovýška rostlin nepřesahuje 70 cm

 

Přílohy