Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program PS a TPS:

 

1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020

2) Modifikace PRV 2014 – 2020

3) Aktivity v oblasti evaluace

4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020

 

Ad 1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020

ŘO Tabery přivítal přítomné, zahájil pracovní skupinu (dále jen „PS“) pro implementaci, SRP a TPS pro monitoring a hodnocení PRV a představil agendu PS. Pokračoval aktuálními informacemi k 30.9.2019 o stavu implementace PRV v rámci SRP 2019.

Právě probíhá příjem žádostí na 14 projektových operací v rámci 8. kola (8. – 29.10.2019), prezentace zahrnovala i alokaci na jednotlivé operace. U operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství ŘO Tabery zmínil, že pravidla byla upravena, aby dotaci mohli dostat i vlastníci menších lesů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.

Dále představil stav čerpání PRV a odkázal na podklady zaslané členům PS. Celkově je vyplaceno 57 % celkového rozpočtu PRV, což představuje 53 mld. Kč, závazkováno je z celkových výdajů 24 % v objemu 22 mld. Kč, a zbývá pak vyčerpat 17 mld. Kč.

ŘO Kuna doplnil a vysvětlil, že u opatření M14 (DŽPZ) má oproti ostatním plošným opatřením posunutou lhůtu pro administraci podaných žádostí a zároveň je zaveden systém, kdy jsou podávány žádosti bez deklarace zvířat, a z tohoto důvodu je obtížné propočítat skutečné závazkování a vyplácení – bude doplněno později.

ŘO Tabery dále uvedl, že u opatření M19 na základě střednědobého hodnocení budou moct MAS čerpat také na vybavení obcí a spolkovou činnost, v blízké době dojde k rozdělení zbývajících peněz alokace mezi MAS, co čerpají dostatečně.

U operace 4.3.1 – alokace je v rámci PRV vyčerpána, je možné čerpat nově z OPŽP.

Graficky byl představen stav čerpání jednotlivých operací. Zároveň byl prezentován výkonnostní rámec s grafickým vyobrazením jednotlivých indikátorů a harmonogram příjmu žádostí v roce 2020, kdy proběhnou dvě kola příjmu žádostí (9. a 10. kolo) celkem  pro 15 projektových operací a jednotná žádost pro 7 plošných opatření.

ŘO Tabery zmínil, že se vyjednává roční přechodné období, v rámci kterého se podaří dojednat finanční rámec, konkrétní legislativu a případné financování z nového rozpočtu.

 

Ing. Ulrich ze Zemědělského svazu ČR se dotazoval na detaily k M14 a na návrh na rok 2020, kde je velké množství opatření s malými rozpočty. ŘO Kuna vysvětlil, že u M14 se do-administrovaly žádosti z roku 2018 a že alokovaná částka je cca 200 mil EUR. Ing. Kubů doplnila k operacím 16.4.1 a 16.3.1 že je předpoklad přesunu nedočerpaných částek do operace 16.2.2.  Ing. Ulrich se dotázal ještě na otevření operace 16.2.1 v roce 2020 a ponížit alokace operací 6.4.1, 6.4.2.

Ing. Kubů zmínila, že je důležité splnit cíle  u 6.4.1, 6.4.2 nemůžeme zkrátit rozpočet, abychom je splnili, při nesplnění cílů alespoň na 65 % by z toho  plynula korekce pro rozpočet priority  ve výši  5% ze strany EK.

 

Ad 2) Modifikace PRV 2014 – 2020

ŘO Kuna informoval o 7. modifikaci týkající se výkonnostního rámce, přesun z rozpočtu 8.1.1 do 8.4.1. ŘO Tabery dále představil změny týkající se 8. modifikace u opatření M01, M06, podopatření M08, M16, M19.

Termín pro zaslání návrhů pro 8. modifikaci byl pro členy PS MV do 30. 9. 2019.

Ing. Sigmundová z MMR-NOK se dotázala, zda bude zaslána 7. modifikace do konce října. ŘO PRV potvrdil, že zaslání se stihne v termínu, s EK se ještě řeší detaily modifikace, tak aby se předešlo komplikacím při schvalování ze strany EK.

Ing. Anton ze SZIFu se dotázal na přesuny v rámci opatření M16. ŘO Tabery a Ing. Kubů vysvětlili důvody přesunů.

Ad 3) Aktivity v oblasti evaluace

ŘO Tabery a ŘO Kuna společně prezentovali aktuální stav evaluačních aktivit, informovali o průběžném hodnocení externím dodavatelem – konsorcium společností Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory CE s.r.o. Představili hlavní závěry a doporučení hodnotitele
ze střednědobého hodnocení – jaro 2019 jak pro projektová tak pro plošná opatření
a provedená následná opatření. Aktuálně probíhá připomínkování 6. průběžné zprávy, finální verze bude odevzdána v prosinci 2019.

Dále byly stručně představeny očekávané výstupy z Tematických úkolů ÚZEI během
roku 2019, které poslouží ŘO PRV a odboru environmentálních podpor PRV jako podklady pro plnění dalších úkolů, analýz, nastavování budoucí SZP apod. Také byl prezentován stav zpracování ad hoc metodik a šetření zadávaných odborem environmentálních podpor PRV.

Prezentován byl rovněž evaluační plán PRV na rok 2020 včetně zadání Tematických úkolů ÚZEI na rok 2020.

Probíhají externě prováděné hodnotící činnosti s vazbou na budoucí SZP:

  • předběžné hodnocení (ex-ante analýza) zavedení finančních nástrojů SZP pro období 2021-2027, I. výstup byl odevzdán 15.10.2019
  • zajištění procesu posuzování vlivu Strategického plánu SZP na období 2021-2027 na životní prostředí (analýza SEA) – zaslána žádost o stanovisko dotčeným orgánům
  • předběžné hodnocení Strategického plánu SZP na období 2021-2027
  1. výstup 5.9.2019
  2. výstup 6.10.2019

III. výstup 10.2.2020

Strategický plán SZP na období 2021-2027 by měl být předložen vládě v první polovině roku 2020 a následně EK ke schválení.

Ad 4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020

Ing. Ondřej Miffek, Ph.D. a Mgr. Lukáš Maláč (Evaluation Advisory CE s.r.o.) představili detailněji výstupy ze zprávy průběžného hodnocení PRV. Zpráva byla zpracována na základě dat k 30. 6. 2019.

Hodnotitel provedl analýzu implementačních dat k 30. 6. 2019, dopočty indikátorů na základě získaných dat, kontextové rešerše, analýzy GIS, a další dílčí analýzy. Hodnotitel zodpověděl hodnotící otázky 1-21 dle vodítek EU.

Zástupci hodnotitele prošli závěry a doporučení pro jednotlivé prioritní oblasti dle prezentace.

Ing. Ulrich (ZS ČR) se dotazoval na názor hodnotitele k zavedení FN v rámci operací 4.1.1. a 16.2.1, které jsou již dočerpané a zda je hodnocení provázáno na budoucí SZP. Ing. Miffek podotkl, že průběžné hodnocení se týká stávajícího programového období a analýzu FN provádí jiný hodnotitel.

ŘO Tabery zmínil, že ještě budou probíhat jednání i s odbornou veřejností, která bude seznámena s výsledky ex-ante analýzy. Také upozornil, že se musí vzít v úvahu role PGRLF.

Ing. Ulrich se zajímal o změnu úrovně indikátorů a realokaci finančních prostředků u M06.

Ing. Kubů zdůraznila, že je potřeba sledovat plnění na úrovni priority, změnu indikátorů bude v rámci, návrhů k modifikaci projednána na výročním jednání s EK. Vyhlášení 16.2.1 bude zváženo.

ŘO Tabery na závěr pracovní skupiny poděkoval všem přítomným za účast a podněty na PS. Zmínil konání další PS 25. 10. 2019 k operacím 1.1.1, 1.2.1, 16.3.1 a termín MV PRV 28. 11. 2019.