PS 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

V rámci května proběhla pracovní skupina, která se shodla na změně několika parametrů:

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

přidáno pref.kritérium do 250 tis.Kč s bodovým hodnocením 16 bodů

Přidán ZV – postřikovač k asanaci dříví (nesené zařízení k traktoru)

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Zavedeny limity – konečná podoba nastavení limitů:

Závazný přehled maximálních hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace pro opatření 8.5.3

Kód Popis kódu Limit
001 Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy 130 000 Kč/ha
002 Příprava ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů 80 000 Kč/ha
003 Umělá obnova sadbou (počet sazenic na hektar je maximálně 1,0 násobek pro základní dřevinu dle vyhlášky č. 139/2004 Sb.) 225 000 Kč/ha
004 Hnojení lesních dřevin při výsadbě 70 000 Kč/ha
005 Ochrana založeného porostu (mechanická i chemická) 175 000 Kč/ha
006 Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích 175 000 Kč/ha

Pozn.: Maximální hodnoty výdajů, na které může být poskytnuta dotace, se stanovují v průměru vzhledem k celkovým finančním částkám požadovaným na jednotlivé kódy způsobilých výdajů daného projektu.

2019 – vyhlášení výzev opatření :

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

2020 – – vyhlášení výzev opatření :

8.5.1, 8.5.3 v případě kalamitního stavu i 8.4.1

 

Tyto změny musí projít ještě schválením MV PRV.