Jednání pracovních skupin

Pracovní skupiny MV PRV k operacím 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, které se konalo dne 26. 10. 2017. 

 

Ing. Tabery na úvod informoval plénum o nízké absorpční kapacitě (0 podaných žádostí ve 4. kole) záměru b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice, který nebude vyhlášen. Zároveň dojde v této operaci k přesunu záměru a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv do operace 6.4.1 (kde bude přidán jako samostatný záměr) a operace 6.4.3 se tím zruší

Zástupce ČMSZP navrhl vytvořit nové preferenční kritérium, které by preferovalo projekty, jejichž součástí je poskytování služeb cestovního ruchu, resp. preferenční kritérium, které bodově zvýhodňuje jiné než ubytovací či stravovací služby.

 

Preferenční kritérium „Vliv projektu na zaměstnanost na venkově“

Zástupce ČMSZP navrhl úpravu bodování, které by více odpovídalo aktuálně složité situaci na trhu práce, a to tak, že by body byly uděleny pouze za tato dvě kritéria: Projekt vytváří jedno pracovní místo, Projekt vytváří dvě a více pracovních míst.

 

Obecné ustanovení k preferenčním kritériím

Zástupce SZIF požadoval upravit formulaci týkající se zaokrouhlování hodnot u preferenčních kritérií.

Zástupce ČMSZP vznesl obecnou připomínku k administraci veřejných zakázek v rámci Programu rozvoje venkova týkající se postupu SZIF při stanovení finančních oprav a požadoval, aby byla vytvořena analýza uložených finančních oprav a připraven jednoznačný návod pro žadatele, jak postupovat v rámci výběrových řízení.

 

S výsledky snažení Svazu Vás budeme informovat