Úzké vedení GEOPA 15.4.2019

V rámci pondělního zasedání proběhla debata nad vývojem problematiky mzdových nákladů v jednotlivých zemí EU. Byla prezentována srovnávací analýza napříč 19 členskými státy.  Výsledky a doporučení budou závěrem prezentovány Evropské komisy.

Z tohoto pracovního setkání vyplynulo několik nedostatků, a proto jsme byli vyzváni k úpravám a připomínkování dokumentů, které reflektujízejména  mzdovou politiku jednotlivých států vč. možností kolektivního vyjednávání. A celkově postavení zemědělstí v návaznosti na potravinářský sektor.

Nepřesnost některých dat vyplynula i z toho, že dle statistických údajů máme odlišně rozděleny jednotlivé sektory zemědělství (kožešinové framy, zahradnictví, živočišná produkce, lesnictví atd.) napříč celou Evropou. Díky tomu nebyly zodpovězeny veškeré otázky.

Z dané studie vyplynuly i rozdíly mezi poplatky za pojištění zaměstnanců (sociálními/zdravotní ), různé benefity, které jsou v jednotlivých státech nabízeny atd. Po finální úpravě této studie Vás budeme více informovat. Zároveň vyzýváme členskou základnu ČMSZP, aby v případě potřeby infomovala kancelář svazu (info@cmszp.cz) o případných problémech spojených se zaměstnanecko – zaměstnavatelskými vztahy  (problematika rozložení pracovní doby, problematika zdrojů – možnost proškolení jednotlivých zaměstnanců, ať již směrem k digitalizaci, novým technologiím či problematiky licence na traktor a užívání chem.postřiků pro jednotlivé zaměstnance…). Nejvýznamnější problém se zatím jeví zaměstnávání osob ze zemí mimo EU.

V květnu proběhne další debata, která bude řešit problematiku toho, zda pochybení ze strany zemědělce (zákoník práce a na vazující legislativa bezp.práce atd.) bude mít vliv na pozastavení či zrušení plateb z rozpočtu SZP.

Za ČMSZP byl přednesen jednoznačný postoj – aplikovatelnost tohoto opatření je napříč všemi ČS EU nepředstavitelná, ja to zejména z důvodu e rozdílné legislativy na národní úrovni vč. definicí, např.: co je to nedeklarovaná práce, nelegálnní práce, „Švarc systém“ atd. Tedy za stejný čin by mohl být potrestán zemědělec v Maďarsku, ale v Irsku by bylo vše v souladu s jejich legislativou.

Tento návrh vychází z pera organizace EFFAT, která sdružuje odboráře zemí EU.