Informace pro žadatele AEKO

louky a pastviny

Někteří žadatelé v rámci AEKO mohli najít ve svém rozhodnutí nepříjemnou informaci, a to sankci za porušení intenzity. U většiny z nich mohlo jít o chybu způsobenou následující podmínkou:

Pokud žadatel požaduje do výpočtu maximální zvířata zahrnout pouze pasená zvířata a ustájená nepasená nezahrnovat, pak musí v ústřední evidenci IZR rozdělit pasená a ustájená nepasená zvířata do samostatných hospodářství nebo stájí. (viz Metodika k nařízení 75/2015 str. 65)

SZIF proto upozorňuje všechny, kteří se zařadili do podopatření Ošetřování travních porostů, aby si do začátku kontrolního období tj. 1. června 2016, provedli kontrolu dodržení intenzity chovu hospodářských zvířat – v případě potřeby nutno rozdělit deklarovaná zvířata i v IZR na pasená a nepasená.