Pravidla fotosoutěže Farmáři (2020)

SOUTĚŽ FARMÁŘI


Pošli nám fotku nebo video v termínu od 1.11. do 30.11. 2020
s hospodářským zvířetem z farmy, kterou jsi navštívil/a
na email: info@cmszp.cz
nebo přes facebook: https://www.facebook.com/CMSZP/

 

Vyhrát můžete zajímavé ceny
Soutěžíme ve 3 věkových kategoriích

1 ) děti z mateřských škol
2 ) děti ze základních škol – stručný popis
3 ) středoškoláci – video

PŘIHLÁSIT SE MŮŽE OSOBA MLADŠÍ 18 LET (k datu 31.12.2020)

S fotkou či videem je nutné zaslat souhlas se zveřejněním, který naleznete ZDE.

Budeme rádi když nám k fotce či videu napíšete krátký příběh, děkujeme a těšíme se na vaše krásné momentky.

Soutěž Farmáři 2020


Pravidla fotosoutěže podrobně

ČMSZP

 

  • Pořadatel: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, sídlo : Slezská 7, 120 00 Praha 2, IČ : 14888220, spisová značka L1074 vedená u Městského soudu v Praze
  • Doba a místo trvání: Soutěž se koná v době od 1.11.2020 do 30.11.2020. Soutěž probíhá na stránkách – cmszp.cz a na fb – https://www.facebook.com/CMSZP

 

  • Podmínky účasti: Účastníkem soutěže je osoba do 18 let věku k datu 31.12.2020 se svým zákonným zástupcem, který musí podepsat souhlas se zveřejněním fotografie či videa a jménem.

 

  • Vstup do soutěže : Zájemce se zapojí do soutěže tak, že v době trvání akce:

Děti či studenti zašlou fotografii nebo video s hospodářským zvířetem z farmy, kterou navštíví nebo navštívili:

U dětí z mateřských škol chceme jejich fotografii s hosp. zvířetem (k prezentaci na webu je zapotřebí souhlas rodičů/opatrovníků s jejím zveřejněním).

U dětí ze základní školy bychom požadovali stručnou charakteristiku, co je na obrázku– farma/podnik/místo, kde fotografii pořídili, plemeno, popř. krmivo, které konzumuje hosp. zvíře, dojivost/přírůstek či pár vět o tom, s čím dalším se na farmě seznámili (souhlas rodičů/opatrovníků s jejím zveřejněním).

U středoškoláků a učňovských škol bychom pro výhru vyžadovali video s jednoduchým popisem místa, kde video pořídili a řekli něco o druhu, plemeni, jeho užitkovosti, popř. popsat charakteristické znaky, které by mělo mít. Prioritně se u středoškoláků zaměříme na odborné zemědělské školy (souhlas rodičů/opatrovníků s jejím zveřejněním).

Pokud bude v jiné věkové kategorii než třetí zasláno video, porota může rozhodnout, že účastník bude  přesunut do třetí kategorie (určené pro videa).

  • Průběh soutěže a určení výherců: Soutěžící vstupuje do soutěže ve chvíli zaslání fotografie či videa a souhlasu o zveřejnění, který vyplní zákonný zástupce.

 

Fotografie nesmí obsahovat jakákoliv nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost. Také nesmí obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah. Nesmí hanit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob. Nesmí dále podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému chování. Nesmí obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva autorská nebo související s právem autorským nebo duševním vlastnictví třetí osoby. Organizátor má právo vymazat jakoukoli fotku, která nebude odpovídat pravidlům nebo bude poškozovat dobré jméno firmy, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o fotografiích technicky pro soutěž nepoužitelných. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vožená fotografie včetně jména a komentáře autora bude zveřejněna na Internetu v souvislosti s touto soutěží a bude předmětem hlasování. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a že za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Vše výše zmíněné platí stejně tak i pro video.

 

  • Výhry : Výherce získá jako dar zemědělské suroviny vyrobené na českých farmách a ostatní materiály. Pro tyto účely bude stanovena 3 členná výběrová komise.

3 kategorie – podle věku viz bod 4

Odměňovat budeme prvních 10 míst v každé kategorii a případně komise rozhodne o udělení dalších cen.

 

  • Pravidla hlasování: Bude stanovena 3 členná výběrová komise.

 

  • Oznámení a předání výher : Pro oznámení výher budou využité poskytnuté kontakty, a to e-mailová adresa, uvedené účastníkem při registraci. V případě výhry bude výherce požádán o zaslání dalších kontaktních údajů potřebných k zaslání výhry. Nebude-li výherce reagovat ani na druhý e-mail o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výherci i s fotkami budou uveřejněni na stránkách cmszp.cz. Výhry budou výhercům zasílány poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení kontaktních údajů.

 

  • Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Poskytnutím e-mailové adresy vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby pořadatel, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, sídlo Slezská 7, 120 00 Praha 2, IČ : 14888220, spisová značka L1074 vedená u Městského soudu v Praze jako správce po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail pro marketingové účely.
  • Další důležité podmínky soutěže: případě dotazů k soutěži se soutěžící mohou obrátit na emal : info@cmszp.cz

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán, a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, partnerů soutěže ani jejich rodinní příslušníci.

Pokud by příspěvek obsahoval nevhodné (posouzení nevhodnosti náleží výhradně pořadateli), vyhrazuje si pořadatel právo příspěvek ze soutěže vyřadit.

jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.

Pořadatel tímto informuje soutěžící, že na soutěžních stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz  cookies lze provádět nástroji všech běžných prohlížečů.

 

V Praze, dne :  15. 10. 2020

 

 

Přílohy