Pravidla fotosoutěže – ČMSZP v projektu Výměna zkušeností v agrárním sektoru (2021)

 

Pošli fotku splněného úkolu

  1. Pořadatel: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, sídlo : Slezská 7, 120 00 Praha 2, IČ : 14888220, spisová značka L1074 vedená u Městského soudu v Praze.
 • Doba a místo trvání: Soutěž se koná v době od 1.4.2021 do 30.9.2021. Soutěž probíhá na stránkách – www.cmszp.cz a na FB – https://www.facebook.com/CMSZP, WhatsApp – na tel. čísle – 602 542 602.
 • Podmínky účasti: Účastníkem soutěže je osoba ve věku od 3 do 20 let věku (pokud je osoba mladší 18 let, pak je zapotřebí se zúčastnit se svým zákonným zástupcem, který musí podepsat souhlas se zveřejněním fotografie a jména). Osoba starší 18 let pak potvrdí souhlas se zveřejněním za sebe.
 • Vstup do soutěže : Soutěž je určena pro zájemce, kteří jsou ve věku 3 až 20 let (rozdělujeme 3 kategorie: 3-7let, 8-13let, 14-20let). Zájemce se zapojí do soutěže tak, že v době trvání akce zašle fotografii svého úkolu (dle věkové kategorie do které spadá), která bude vystihovat daný úkol, který je zaměřen na propagaci chovu hospodářských zvířat.
 • Průběh soutěže a určení výherců: Soutěžící vstupuje do soutěže ve chvíli zaslání fotografie a souhlasu o zveřejnění, který vyplní sám nebo zákonný zástupce v případě věku pod 18 let. 

Fotografie nesmí obsahovat jakákoliv nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost. Také nesmí obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah. Nesmí hanit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob. Nesmí dále podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému chování. Nesmí obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva autorská nebo související s právem autorským nebo duševním vlastnictví třetí osoby. Organizátor má právo vymazat jakoukoli fotku, která nebude odpovídat pravidlům nebo bude poškozovat dobré jméno firmy, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o fotografiích technicky pro soutěž nepoužitelných. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vožená fotografie včetně jména a komentáře autora bude zveřejněna na Internetu v souvislosti s touto soutěží a bude předmětem hlasování. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a že za takové šíření již pořadatel neodpovídá. 

 1. Výhry : Účastník získá jako dar zemědělské suroviny vyrobené na českých farmách a ostatní materiály. Pro tyto účely bude stanovena 3 členná výběrová komise.  

3 kategorie – podle věku viz bod 4

 1. Pravidla hlasování: Bude stanovena 3 členná výběrová komise. 
 1. Oznámení a předání výher : Pro oznámení výher budou využité poskytnuté kontakty, a to e-mailová adresa, uvedené účastníkem při registraci. V případě výhry bude výherce požádán o zaslání dalších kontaktních údajů potřebných k zaslání výhry. Nebude-li výherce reagovat ani na druhý e-mail o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výherci i s fotkami budou uveřejněni na stránkách www.cmszp.cz. Výhry budou výhercům zasílány poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení kontaktních údajů.
  1. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Poskytnutím e-mailové adresy vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby pořadatel, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, sídlo Slezská 7, 120 00 Praha 2, IČ : 14888220, spisová značka L1074 vedená u Městského soudu v Praze jako správce po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail pro marketingové účely. 
 • Další důležité podmínky soutěže:  případě dotazů k soutěži se soutěžící mohou obrátit na emal: info@cmszp.cz

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán, a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, partnerů soutěže ani jejich rodinní příslušníci. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher. 

Pořadatel tímto informuje soutěžící, že na soutěžních stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz  cookies lze provádět nástroji všech běžných prohlížečů. 

V Praze, dne:  1. 3. 2021

Úkoly pro jednotlivé kategorie:

1 kategorie – věk 3-7 let

Zkus vyrobit hospodářské zvíře z české farmy. Je zcela na tobě, jakou metodu a jaký materiál k výrobě použiješ –  můžeš použít modelínu, barevný papír, krepák nebo si nabarvit papír vodovkama, temperama. Použij vatu, dřevo, mech, korálky, stavebnice a jiné. Rozhodnutí ponecháme zcela na tobě 

2 kategorie – věk 8-13 let

Zkus postavit a vyfotit farmu s hospodářskými zvířaty (minimálně 2 druhy např. ovce, kozy, husy, skot apod.). Opět necháme na tvých možnostech, jak farmu vyrobíš (stavebnice, papír, špejle, vata, kaštany atd.)

3 kategorie – věk 14-20 let

Pošli 3 fotografie, pro které si vybereš jedno hospodářské zvíře. Na první fotce představ tebou vybrané zvíře. Na druhé zachyť jeho potravu a tří fotka bude zobrazovat produkt, který dané zvíře nejlépe vystihuje. Nemáš možnost navštívit farmu? Najdi obrázky a vyfoť je. 

A prosím, přidej nám krátký popis fotek. I videem nepohrdneme. 

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM -PODPIS zákonného zástupce