Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF

Včera odpoledne proběhlo setkání předsedů a místopředsedů Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů s generálním ředitelem a náměstky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Byly nám představeny aktuality, které nás čekají v budoucím programovém období. Dalším bodem programu byla informace o přesunu agendy spojené s vyřizováním národních dotačních titulů, jež by od roku 2020 mělo přejít z Ministerstva zemědělství plně na SZIF. Vše již bylo schváleno vládou a znamená to, že je připravena novela zákona o zemědělství.

Pozn.: V tomto roce celkový rozpočet SZIF bude ve výši téměř 39,5 miliardy korun, z toho z kapitoly Ministerstva zemědělství obdrží 38,9 miliardy korun. SZIF byl také vyzván k hledání svých rezerv.

Jedním z opatření, které se SZIF snaží prosadit je právě zlepšení komunikace mezi žadatelem a SZIF za pomoci Portálu farmáře (dále jen „PF“). Odpadla by nutnost zasílání doporučených dopisů, které jsou významnou nákladovou položkou rozpočtu SZIF. Předpoklad je, že by za pomoci elektronizace bylo možné využít i SMS zpráv, které by sloužili jako upozornění o přijetí zpráv/y na PF. Tyto změny budou znamenat úpravu dalšího zákona (zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu) a významné investice do softwaru (odhad byl 20 miliónů korun). Zároveň lze předpokládat, že význam a rozsah dotací do zemědělství poskytovaných výhradně z národních zdrojů se bude zvyšovat i vzhledem návrhům reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020.